Terentius, Johannes; Zheng, Wang 王徴, Yuan xi qi qi tu shuo lu zui 遠西奇器圖說錄最, [1830]
< >
< >

Thumbnail display

  • Rows
  • Columns
  • Thumbnail size