Gravesande, Willem Jacob 's, Physices elementa mathematica, experimentis confirmata sive introductio ad philosophiam Newtonianam; Tom. 1

List of thumbnails

< >
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
< >
page |< < of 824 > >|
PRIVILEGIE.
DE Staaten van Holland ende Weſt Vrieſtand, doen
te weeten, alſoo ons vertoont is by Pieter vander
Aa, Boekverkooper tot Leyden, hoe dat by Supplt.
nu al-
dereerſt nieuw hadde gedrukt, Guilielmi Jacobi
’s Graveſande Phyſices Elementa Mathematica,
experimentis confirmata;
ſive Introductio ad
Philoſophiam Newtonianam, in Quarto, cum fi-
guris, het eerſte deel, ſynde het vervolg van het voorſz.
werk by den ſupplt. meede tegenwoordigh onder de
Pars, dog alſoo den Supplt beducht was, dat eenige
nydige, off baetſoekende Menſchen, ’t ſy binnen off
buytens Iands hem’tvoorn.
werk ſouden mogen koo-
men naa te drucken, waar door by van alle ſyne
groote koſten en arbeyd tot nu toe gedaan en nog te
doen, ſoude verſteken ſyn, ſoo keerde den Supplt, ſig
tot Ons, verſoekende Ons Octroy, om het voorn werk
en vervolg voor den tyd van vyſtien eerſt achter
een volgende Faren, alleen met ſecluſie van allen an-
deren hier te Lande te mogen drucken, uyt te geven,
en te verkoopen in ſodanige taalen en formaten, als den
Supplt.
voor ſyn intreſt beſt oirbaar ſoude vinden,
met expres verbod, waar by aan allen en eenen yge-
lycken buyten hem Supplt.
off die ſyn actie off recht
naarmaels mochten verkrygen, door Ons verboden
wiert, het voorn.
werk off vervolg van dienin eeni-
gerhande taalen te drucken, naa te drucken, tedoen
naadrucken, uyt te geven, te verkopen, ofte ver-
handelen, in ’t groot noch klein, in ’t geheel noch ten
deelen, noch met, noch ſonder Platen, noch onder
pretext van vermeerdering, verbeteringh, verande-
ringh van naem, valſche tekens, ofte hoedanigh het
ook genoemt ſoude mogen werden, ofte in eeniger-
hande taal off taalen buyten deſen Lande gedrukt
werdende, deſelve niet te mogen inbrengen, te ver-
handelen, off te verkopen, alles telkens op verbeurte
van alle de naagedrukte, ingebrachte, verhandelde off
verkogte Exemplaren, ſo dikwils en menigmaal als
deſelve ſouden werden achterhaelt, mitsgaders daar
en boven een boete van drie duyſent guldens by Ons
tegens de Contraventeurs te ſtellen.
SO IST, dat Wy
de ſaake, en’ verſoeck voorſz.
overgemerkt hebbende,
ende genegen weſende ter beede van den Supplt uyt
Onſe rechte wetenſchap, Souveraine maght, en au-
thoriteyt den ſelven Supplt.
geconſenteert, geaccordeert,
ende geoctroyeert hebben, conſenteeren, accordeeren,
en octroyeren hem mitsdeſen, dat by geduyrende den
tyd van vyftien eerſt achter een volgende Faren het
voorſz.
werk genaemt Guilielmi Jacobi’s Grave-
ſande Phyſices Elementa Mathematica, expe-
rimentis confirmata;
ſive Introductio ad Phi-
loſophiam Newtonianam, in Quarto cum figuris
met het vervolg van dien, binnen den voorſz.
On-
ſen Landen alleen ſal mogen drucken, doen drucken,
uytgeven, en verkoopen, in ſodanige taalen en for-
maten, als den Supplt.
voor ſyn intreſt beſt oirbaar
ſal vinden, verbiedende daerom allen, ende een yge-
gelyken het ſelve Werk en Vervolg in eenigerhande
taalen in’t geheel, ofte ten deelen naa te drucken,
te doen naadrucken, te verhandelen, ofte te verko-
pen, ofte elders naergedrukt, binnen den ſelven On-
ſen Lande te brengen, uyt te geven, te verhandelen
ofte te verkoopen, op verbeurte van alle de naage-
druckte, ingebragte, verhandelde ofte verkogte Exem-
plaren, ende een boete van drie duyſent guldens daer
en boven te verbeuren, te appliceeren een derde part
voor den Officier, die de Calangie doen ſal, een derde
part voor den Armen der plaatſe daer de caſus voor-
vallen ſal, en de reſterende derde part voor den
Supplt.
ende dit telkens ſoo menigmael als deſelve ſullen
werden achterhaelt, alles in dien verſtande, dat Wy
den Supplt.
met de ſen Onſen Octroye alleen uillende
gratificeeren tot verhoedinge van ſyne ſchade door het
naadrucken van het voorſz.
Werk of Vervolg, daar
door in geenen deele verſtaen den inhoude van dien
te authoriſeeren ofte te advoueeren, ende veel min
het ſelve onder Onſe protectie ende beſcherminge eenigh
meerder credit, aanſien ofte reputatie te geven, ne-
maar den Suppliant in cas daer in iets onbehoorlyks
ſoude influeeren, alle het ſelve tot ſynen laſte ſal ge-
houden weſen te verantwoorden, tot dien eynde wel
expreſſelyck begeerende.
dat by aldien by deſen On-
ſen Octroye voor het ſelve Werk ſal willen ſtellen,
daar van geen geæbbrevieerde oft gecontraheerde men-
tie ſal mogen maeken, nemaer gehouden ſal weſen
het ſelve Octroy in’t geheel ende ſonder eenige Omiſſie
daer voor te drucken, ofte te doen drucken, ende
dat by gehouden ſal ſyn een Exemplaer van het voorſz.

werk gebonden en wel geconditioneert to brengen in
de Bibliotheeck van Onſe Univerſiteyt tot Leyden,
en daer van behoorlyk te doen blycken, alles op pœne
van het effect van dien te verlieſen, ende ten eynde
den Supple.
deſen Onſen Conſente en Octroye moge ge-
nieten als naer behooren, laſten Wy allen ende
een ygelycken die’t aangaen mag, dat ſy den Supplt.

van den inhoude van deſen doen laten ende gedogen,
ruſtelyck, vredelyck ende volkomentlyk genieten ende
gebruycken, ceſſerende alle beleth ter contrarie.
Ge-
daen in den Hage onder Onſen Grooten Zegele hier
aen doen hangen op den aghſten November in’t Faer
onſes Heeren en Zalighmakers ſeventien hondert en
negentien.
Was getekent,
A:
HEINSIUS, vt
Ter Ordonnantie van de Staten,
SIMON van BEAUMONT.

Text layer

  • Dictionary

Text normalization

  • Original

Search


  • Exact
  • All forms
  • Fulltext index
  • Morphological index