Clavius, Christoph, Geometria practica
< >
< >

Thumbnail display

  • Rows
  • Columns
  • Thumbnail size