Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000962">
        <pb pagenum="188" xlink:href="010/01/196.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg241"/>
        <lb/>
       eiuſdem AC ſit vt XS ad V. igitur duæ antecedentes
        <lb/>
       RX, & XS ad V, ſcilicet RS ad V eamdem propor­
        <lb/>
       tionem habebit quam raritas ſpecifica aggregati ex
        <lb/>
       EF, & FG ad raritatem AC, ſuntquè moles EH, &
        <lb/>
       AC æquales, ergo eorum raritates abſolutæ ſunt pro­
        <lb/>
       portionales ſpecificis, ſcilicèt ſe habent vt RS ad V.
        <lb/>
       quod erat, &c. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000963">
        <margin.target id="marg241"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000964">
        <emph type="center"/>
       PROP. XCII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000965">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Cylindrum compoſitum ex duobus cylindris inæqualitèr ra­
        <lb/>
       ris transformare in cylindrum ſimilitèr excauatum,
        <lb/>
       cuius pars continens homogenea, & æqualis ſit.
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.000966">vni illorum, pars verò excauata homo­
        <lb/>
       genea, & æqualis ſit reliquo.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000967">SIt datus cylindrus ſoli­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.196.1.jpg" xlink:href="010/01/196/1.jpg" number="73"/>
        <lb/>
       dus AC, compoſitus ex
        <lb/>
       duobus cylindris AD, & DB
        <lb/>
       inæqualitèr raris alium cy­
        <lb/>
       lindrum ſimilitèr
        <expan abbr="excauatũ">excauatum</expan>
        <lb/>
       æqualem, & ſimilem illi de­
        <lb/>
       ſcribere, cuius pars continens æqualis, & homoge­
        <lb/>
       nea ſit ipſi AD, contenta verò æqualis, & homoge­
        <lb/>
       nea ſit ipſi DB. reperto centro
        <expan abbr="q.">que</expan>
       cylindricæ figuræ
        <lb/>
       AC coniungantur rectæ AQ, BQ ad terminos lateris
        <lb/>
       cylindri AB, & fiat triangulum ENF ſimile, & æqua­
        <lb/>
       le ipſi AQB. poſtea inter AB, & MB reperiantur duæ
        <lb/>
       mediæ proportionales, quarum maior ſit PB (vt do­
        <lb/>
       cuimus lib. 5. conic. </s>
       <s id="s.000968">Apoll.lemm. 7.) deinde in
        <expan abbr="triã-">trian-</expan>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>