Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000568">
        <pb pagenum="114" xlink:href="010/01/122.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg141"/>
        <lb/>
       cèt aqua demerſa intra mercurium dicitur leuis, &
        <lb/>
       moueri ſursùm à principio intrinſeco, at ſi eadem̨
        <lb/>
       aqua intra oleum mergatur, dicetur iam grauis, noņ
        <lb/>
       leuis, & moueri deorsùm à principio interno. </s>
       <s id="s.000569">Hoc
        <lb/>
       verò duplicem ſenſum habere poteſt, aut dictæ duæ
        <lb/>
       contrariæ qualitates ſemper in eodem corpore aquæ
        <lb/>
       exiſtunt, & vigent, aut ſucceſſiuè modò vna, modò
        <lb/>
       altera in ea reperitur, ita vt aqua in fundo hydrar­
        <lb/>
       gyri poſita ſit reuera leuis, & nullo pacto grauis, &
        <lb/>
       è contià, quando eadem aqua in oleo demergitur,
        <lb/>
       hìc grauitatem habeat, & nullam prorsùs
        <expan abbr="leuitatẽ">leuitatem</expan>
       ,
        <lb/>
       itaut remaneat ſopita, & extincta leuitas illa, quæ
        <lb/>
       tanta efficacia
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       ſursùm impellebat à fundo mer­
        <lb/>
       curij, igitur in primo ſenſu retinere aqua deberet
        <lb/>
       perpetuò duas contrarias qualitates, ſcilicèt leuita­
        <lb/>
       tem, & grauitatem eodem modo, ac dicuntur mixta
        <lb/>
       participare ex qualitatibus extremis, calido nempè,
        <lb/>
       & frigido, & veluti colores medij nigre dinem, at­
        <lb/>
       que albedinem participare
        <expan abbr="censẽtur">censentur</expan>
       , igitur dici de­
        <lb/>
       beret, quod in igne prorsùs, & abſolutè leui qua­
        <lb/>
       tuor integri gradus leuitatis reperiuntur, & ſimili­
        <lb/>
       tèr in ipſa terra exiſtunt quatuor gradus grauitatis,
        <lb/>
       at aer habebit tres gradus leuitatis, & vnicum gra­
        <lb/>
       dum ponderoſitatis, ſic aqua vnicum gradum lèui­
        <lb/>
       tatis, & tres grauitatis haberet, &
        <expan abbr="tãdèm">tandèm</expan>
       aliud cor­
        <lb/>
       pus medium inter aerem, & aquam, veluti forſan
        <lb/>
       eſt ſpiritus vini, habere poſſet duos gradus leuitatis,
        <lb/>
       & duos alios gradus grauitatis.</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>