Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000181">
        <pb pagenum="39" xlink:href="010/01/047.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg40"/>
        <lb/>
       ret, comprimeretque ſubiectam aquam BC, quod eſt
        <lb/>
       contra aduerſarij hypotheſim; eadem ratione vniuer­
        <lb/>
       ſa aqua ABC nil ponderabit, ne que comprimet ſub­
        <lb/>
       iectam laminam aqueam CD, & tota aqua AD nec
        <lb/>
       etiam comprimet aut grauitatem inferet ſupra infe­
        <lb/>
       riorem
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       DE; idipſum procul dubio affirmari de­
        <lb/>
       bet de reliquis omnibus laminulis fluidis totam alti­
        <lb/>
       tudinem aquæ componentibus, & hoc optima ratio­
        <lb/>
       ne de duximus,
        <expan abbr="quãdo">quando</expan>
       quidem ſeriem corporum iner­
        <lb/>
       tium & nil prorſus deorſum impellentium nemo ſanæ
        <lb/>
       mentis affirmabit vim compreſſiuam deorsùm exer­
        <lb/>
       cere, imò concedet æquè operari ac ſi eſſet vnica ſin­
        <lb/>
       gularis laminula, vel dicet ſubiectum corpus à nihilo
        <lb/>
       comprimi, & è contra ſeries corporum vim
        <expan abbr="impulſiuã">impulſiuam</expan>
        <lb/>
        <expan abbr="habentiũ">habentium</expan>
       exercet vim pro menſura multiplicati cor­
        <lb/>
       poris, & hoc ſanè lumine naturæ
        <expan abbr="cõſtat">conſtat</expan>
       , hinc deduci­
        <lb/>
       tur infimam laminam aqueam MN noſtri vaſis nullam
        <lb/>
       compreſſionem pati ab vniuerſa aqua ſuperpoſitą
        <lb/>
       MA non ſecùs ac ſi à nihilo premeretur vnde fit vt in­
        <lb/>
       ferior pars aquea MN ablata qua MA tanta vi præ­
        <lb/>
       cisè comprimat vaſis fundum NO ac ſi ſuperſtaret
        <lb/>
       immenſa moles aquea NA, ſed illa ob ponderis exi­
        <lb/>
       guitatem haud ſenſibilem vim vitreo fundo infert,
        <lb/>
       nec ipſum inflectit, aut diſrumpit, igitur neque
        <expan abbr="vitrũ">vitrum</expan>
        <lb/>
       inflectetur aut
        <expan abbr="cõſtringetur">conſtringetur</expan>
       quando altiſſima moles a­
        <lb/>
       quea NA ei ſuperponitur; quia verò hoc euidentiæ
        <lb/>
       ſenſus repugnat affirmandum eſt, aquam licèt in ipſa­
        <lb/>
       met aqua iners & quieſcens videatur, neceſſariò gra­
        <lb/>
       uitatem exercere. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>