Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002038">
        <pb pagenum="385" xlink:href="010/01/393.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg517"/>
        <lb/>
       fiſtulis amplioribus aqua contenta versùs axim caui­
        <lb/>
       tatis eius magis recedit à ſuperficie interna fiſtulæ
        <lb/>
       dilatatæ, quàm in fiſtula ſtrictiori, & ideò in illa de­
        <lb/>
       biliùs aqua ſuſtinebitur ſuſpendeturque, & quantò
        <lb/>
       minor eſt vis ſuſtinens, & eleuans reſpectu ponderis
        <lb/>
       fluidi contenti, tantò debet imminui ſublimitas eius
        <lb/>
       eleuationis, vbi præcisè efficitur æquilibrium ſupe­
        <lb/>
       riùs expoſitum. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002039">
        <margin.target id="marg516"/>
       In fine prop.
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.002040">182.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002041">
        <margin.target id="marg517"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquę
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002042">Similitèr in eodem canaliculo ad horizontem in­
        <lb/>
       clinato longiori ſpatio eleuabitur aqua, quàm ſi per­
        <lb/>
       pendicularitèr horizonti inſiſteret, quia nimirùm ſu­
        <lb/>
       blimitas verticalis in
        <expan abbr="vtroq;">vtroque</expan>
       caſu eadem eſſe debet,
        <lb/>
       cùm in ſitu inclinato momentum aquę prementis
        <expan abbr="mẽ-ſuretur">men­
         <lb/>
        ſuretur</expan>
       non ab vniuerſa longitudine, aut ponderę
        <lb/>
       abſoluto cylindri aquei ſubleuati, ſed ab eius verti­
        <lb/>
       cali eleuatione, & propterea
        <expan abbr="tantumdẽ">tantumdem</expan>
       præcisè im­
        <lb/>
       pelletur ab eadem cauſa eleuante non alterata, ſcili­
        <lb/>
       cèt à pondere abſoluto aquæ collateralis liberè pre­
        <lb/>
       mentis.
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg518"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002043">
        <margin.target id="marg518"/>
       Quare præ­
        <lb/>
       dictæ opera­
        <lb/>
       tiones non
        <lb/>
       contingant
        <lb/>
       niſi fiſtulæ
        <lb/>
       ſint vtrinque
        <lb/>
       apertæ.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002044">Et hæc omnia contingere debent quotieſcumque
        <lb/>
       canaliculus ſupernè non clauditur; Si enim obſtru­
        <lb/>
       ctus fuiſſet aer idem internè comprehenſus impediret
        <lb/>
       aquę aſcenſum, quia non poſſet aqua inſinuari abſque
        <lb/>
       eo quod contentus aer ſtringeretur condenſaretur­
        <lb/>
       que, cumque aer condenſari
        <expan abbr="cõſtiparique">conſtiparique</expan>
       nequeat,
        <lb/>
       niſi à noua cauſa violentèr eum condenſante, cui aer
        <lb/>
       ſua vi elaſtica reſiſtit, igitur ſi aqua intra prædictam
        <lb/>
       fiſtulam ingrederetur, conſtringere
        <expan abbr="aerẽ">aerem</expan>
       internum̨
        <lb/>
       deberet, & propterea idem aer ſua vi elaſtica impe­
        <lb/>
       dict
        <expan abbr="prædictũ">prædictum</expan>
       ingreſſum. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>