Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002050">
        <pb pagenum="387" xlink:href="010/01/395.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg521"/>
        <lb/>
       duas feſtucas CD, & LM, ibidemque cera eas ferru­
        <lb/>
       minaui perpendicularitèr erectas ad plana laminula­
        <lb/>
       rum. </s>
       <s id="s.002051">appoſui poſtea laminas ſupra
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       vaſis FRSO
        <lb/>
       horizontali applicatione, quæ infra aquæ libellam̨
        <lb/>
       innatando deprimebantur, efficiebantquè circumcir­
        <lb/>
       cà argines aqueos EA,
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.395.1.jpg" xlink:href="010/01/395/1.jpg" number="140"/>
        <lb/>
       GB, nec non IN, KO;
        <lb/>
       poſteà efformaui duas
        <lb/>
       aſſulas ligneas Y, & Z,
        <lb/>
       quarum altitudines
        <expan abbr="ſe-midigitũ">ſe­
         <lb/>
        midigitum</expan>
       ferè
        <expan abbr="æquabãt">æquabant</expan>
       ,
        <lb/>
        <expan abbr="ijſdẽ">ijſdem</expan>
        <expan abbr="quoq;">quoque</expan>
       ſeſtucas per
        <lb/>
        <expan abbr="pẽdiculariter">pendiculariter</expan>
       adaptaui,
        <expan abbr="poſitiſq;">poſitiſque</expan>
       ſuper
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
        <expan abbr="erigebã-tur">erigeban­
         <lb/>
        tur</expan>
       circà
        <expan abbr="earũ">earum</expan>
        <expan abbr="perimetrũ">perimetrum</expan>
       montuoſitates
        <expan abbr="quædã">quædam</expan>
       decli­
        <lb/>
       ues, vt EA, GB ſupra
        <expan abbr="vniuerſalẽ">vniuerſalem</expan>
       aquæ
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       FHO.
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.002052">His præparatis ſolertèr digitis impuli ſummitatem̨
        <lb/>
       D feſtucæ approximando laminulam V versùs X,
        <expan abbr="eã-que">ean­
         <lb/>
        que</expan>
       firmitèr retinendo antequam ad contactum al­
        <lb/>
       teriùs laminæ V perueniret, eratque diſtantia inter
        <lb/>
       laminas minor latitudine vnius digiti, tunc primò vi­
        <lb/>
       di ſponte ſua duas laminas V, & X ſeſe mouere vną
        <lb/>
       versùs alteram, & licèt mediocri violentia digitis re­
        <lb/>
       tinerentur, impedireturque acceſſus earum, poſteą
        <lb/>
       non minùs, quàm priùs veloci curſu ſe mutuò ample­
        <lb/>
       ctebantur, ſed in ipſo actu coniunctionis earum om­
        <lb/>
       ninò explanabatur
        <expan abbr="mõticulus">monticulus</expan>
       GHN aquę, quo priùs
        <lb/>
       ſegregabantur, poſtea me
        <expan abbr="cõuerti">conuerti</expan>
       ad aſſulas ligneas,
        <lb/>
       Y, & Z quæ paritèr immobiles, & inertes erant
        <expan abbr="quã-do">quan­
         <lb/>
        do</expan>
       ab inuicem diſtabant ſpatio maiori, quàm digita-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>