Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002052">
        <pb pagenum="388" xlink:href="010/01/396.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg522"/>
        <lb/>
       li, ſed magis appropinquata vna versùs alteram, ſu­
        <lb/>
       bitò aſſulæ excurrebant ad ſe ſe amplectendum, &
        <lb/>
       hìc accidit operatio diuerſa à præcedenti, nam duæ
        <lb/>
       montuoſitates eleuatæ GB, & IN nedùm non ſe ex­
        <lb/>
       planarunt, nec redegerunt ad aquæ ſubiectæ libellam
        <lb/>
       FH deſcendendo, ſed è contrà ſpatium
        <expan abbr="intermediũ">intermedium</expan>
       ,
        <lb/>
       & cauitas BHI omninò repleta eſt vſque ad
        <expan abbr="ſupremũ">ſupremum</expan>
        <lb/>
       culmen BI. </s>
       <s id="s.002053">Tandem
        <expan abbr="coniũxi">coniunxi</expan>
       laminam æream V cum
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.396.1.jpg" xlink:href="010/01/396/1.jpg" number="141"/>
        <lb/>
       aſſicula Z, & vidi, quod
        <lb/>
       quotieſcumque approxi­
        <lb/>
       mabantur ad diſtantiam̨
        <lb/>
       digito minorem, nedùm ſe
        <lb/>
       mutuò non amplecteban­
        <lb/>
       tur, ſed è contra vna rapi­
        <lb/>
       dè ab altera effugiebat,
        <lb/>
       ſegregabaturque, quaſi a­
        <lb/>
       bominaretur
        <expan abbr="cõſpectum">conſpectum</expan>
       , & viciniam illius. </s>
       <s id="s.002054">Quaprop­
        <lb/>
       ter experientia conſtat, quòd acceſſio, approximatio,
        <lb/>
       & amplexus laminularum, tunc ſolummodò accidit,
        <lb/>
       quando argines aquei ſimiles ſunt inter ſe, ſcilicèt
        <lb/>
        <expan abbr="quãdo">quando</expan>
       ambo
        <expan abbr="sũt">sunt</expan>
       eleuati, vel vterque depreſſus eſt in­
        <lb/>
       tra aquæ vaſis libellam; ſed quando argines aquei
        <expan abbr="sũt">sunt</expan>
        <lb/>
       contrario ordine diſpoſiti, vnus quidem depreſſus,
        <lb/>
       alter verò eleuatus ſupra aquæ libellam, tunc effici­
        <lb/>
       tur aſſularum ſeparatio, & fuga. </s>
       <s id="s.002055">Et in omnibus præ­
        <lb/>
       dictis operationibus experitur, quod ſi vna prædi­
        <lb/>
       ctarum laminularum fixè, & in quiete retineatur, ſeù
        <lb/>
       potiùs in oriſicio vaſis exiſtat, reliqua laminula li­
        <lb/>
       bera, & non retenta, aut accedet, aut fugiet conta-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>