Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Page concordance

< >
Scan Original
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001467">
        <pb pagenum="284" xlink:href="010/01/292.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg379"/>
        <lb/>
       tet, quòd neceſſitate mechanica in tubo pneumatico
        <lb/>
       requiritur maior vis ad
        <expan abbr="trahẽdũ">trahendum</expan>
        <expan abbr="embolũ">embolum</expan>
        <expan abbr="quãdo">quando</expan>
       aqua
        <lb/>
        <expan abbr="ſubleuãda">ſubleuanda</expan>
       eſt ad maiorem
        <expan abbr="altitudinẽ">altitudinem</expan>
       ,
        <expan abbr="quã">quam</expan>
       ad
        <expan abbr="minorẽ">minorem</expan>
       .
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.001468">modò quia ſuperficies aquæ B premitur ab aqua BS
        <lb/>
       (non conſiderato embolo) & ab aere FV, & ſuperfi­
        <lb/>
       cies aquæ C grauatur tantummodò à cylindro aereo
        <lb/>
       EX æquè graui ac FV (eò quòd inſignis atmoſphærę
        <lb/>
       ſublimitas eſt in cauſa vt exceſſus altitudinis cylin­
        <lb/>
       dri EX ſupra cylindri FV altitudinem ſit omninò in­
        <lb/>
       ſenſibilis, proindeque cenſeri poſſint aerei cylindri
        <lb/>
       EX, & FV æquè graues) ergo exceſſus grauitatis a­
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg380"/>
        <lb/>
       quæ BS compenſari debet à vi contraria manus A
        <lb/>
       embolum AI trahentis. </s>
       <s id="s.001469">Sed animaduertendum eſt
        <lb/>
       quòd vis manus embolum trahentis reuera non ele­
        <lb/>
       uat aquam BS, quia hæc æquilibratur à ſibi æquali
        <lb/>
       momento aeris EX, fed tantummodò manus ſuſten­
        <lb/>
       tat prohibetque preſſionem incumbentis aeris FV,
        <lb/>
       æquilibrati cum EX, cuius preſſionis
        <expan abbr="momẽtũ">momentum</expan>
       æqua­
        <lb/>
       tur ponderi aquæ ſubleuatæ BS. hinc fit vt præiudi­
        <lb/>
       cio decepti putemus nos ſuſtinere aquam ſubiectam
        <lb/>
       quando reuerà ſuſtentamus aerem incumbentem̨
        <lb/>
       FV æquilibratum ipſi EX. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001470">
        <margin.target id="marg377"/>
       Cap. 6. non
        <lb/>
       dari attracti­
        <lb/>
       onem.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001471">
        <margin.target id="marg378"/>
       Cap. 6. non
        <lb/>
       dari attracti­
        <lb/>
       onem.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001472">
        <margin.target id="marg379"/>
       Cap. 6. non
        <lb/>
       dari attractio­
        <lb/>
       onem.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001473">
        <margin.target id="marg380"/>
       Notandum
        <lb/>
       tamen quod
        <lb/>
       vis. </s>
       <s id="s.001474">
        <expan abbr="embolũ">embolum</expan>
        <lb/>
       ſubleuans
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       attrahit, nec
        <lb/>
        <expan abbr="ſuſtẽtat">ſuſtentat</expan>
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
        <lb/>
        <expan abbr="ſubiectã">longs;ubiectam</expan>
       ſibi­
        <lb/>
       que
        <expan abbr="adhærẽ-tem">adhæren­
         <lb/>
        tem</expan>
       , ſed po­
        <lb/>
       tiùs ſsuſtinet
        <lb/>
        <expan abbr="aereũ">aereum</expan>
       cylin­
        <lb/>
       drum
        <expan abbr="incũ-bentem">incum­
         <lb/>
        bentem</expan>
       .</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001475">Tandem cùm altitudo aquæ BS ad 18. cubitos fe­
        <lb/>
       rè peruenerit, licèt deinceps embolus maiori vi alti­
        <lb/>
       ùs trahatur nè minimum quidem aqua vlterius ſuble­
        <lb/>
       uabitur, ex quo euincitur aquam non attrahi ab em­
        <lb/>
       bolo, ſed impelli à pondere cylindri aerei collatera­
        <lb/>
       lis, qui cum prædicta aquæ altitudine æquilibratur.
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.001476">Et hæc modo ſufficiant pro euerſione virtutis attrac­
        <lb/>
       tiuæ. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>