Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[Figure 121]
[Figure 122]
[Figure 123]
[Figure 124]
[Figure 125]
[Figure 126]
[Figure 127]
[Figure 128]
[Figure 129]
[Figure 130]
[Figure 131]
[Figure 132]
[Figure 133]
[Figure 134]
[Figure 135]
[Figure 136]
[Figure 137]
[Figure 138]
[Figure 139]
[Figure 140]
[Figure 141]
[Figure 142]
[Figure 143]
[Figure 144]
[Figure 145]
[Figure 146]
[Figure 147]
[Figure 148]
[Figure 149]
[Figure 150]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001150">
        <pb pagenum="224" xlink:href="010/01/232.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg298"/>
        <lb/>
        <emph type="italics"/>
       ris compresſionem ſenſui repugnare: cum inclinata fiſtula
        <lb/>
       derumeſcat veſica, antequam ſuperficies mercurij ad illam
        <lb/>
       perueniat.
        <emph.end type="italics"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001151">
        <margin.target id="marg297"/>
       Quarta, &
        <lb/>
       quinta ratio
        <lb/>
       eiuſdem au­
        <lb/>
       thoris.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001152">
        <margin.target id="marg298"/>
       Cap. 5. de ae
        <lb/>
       ris grauitate
        <lb/>
       æquilibrio,
        <lb/>
       ſtructura, &
        <lb/>
       vi elaterią
        <lb/>
       eius.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001153">
        <emph type="center"/>
       PROP. CVI.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001154">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Veſica cyprina inflata Roberuallij in ſummitate fiſtulæ Tor­
        <lb/>
       ricellianæ
        <expan abbr="">non</expan>
       ſemper detumeſcit poſt huius inclinatio­
        <lb/>
       nem, & ratio huius effectus redditur.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001155">HOc profectò non ſemper accidit, præcipuè
        <expan abbr="quã-do">quan­
         <lb/>
        do</expan>
       fiſtula capacem ampullam in ſummitate ha­
        <lb/>
       bet, in ea enim commodè aliqua aeris portio, quæ
        <expan abbr="sẽ-per">sem­
         <lb/>
        per</expan>
       in fiſtulæ ſuprema parte remanet, aut ibidem col­
        <lb/>
       ligitur reduciturque poſtquàm ſegregatur à mercu­
        <lb/>
       rij ſubſtantia, per quam aſcendunt innumera granula
        <lb/>
       aerea partim viſibilia, partim inconſpicua ob minu­
        <lb/>
       tiem, & hæc quidem ad ſupremam mercurij ſuperfi­
        <lb/>
       ciem aſcendunt, & prout magis ad ſpatium vacuum
        <lb/>
       appropinquantur, eo magis creſcunt bullæ aereæ, in­
        <lb/>
       fianturque, & tandem expanduntur, diſſiliunt
        <expan abbr="rumpũ-turque">rumpun­
         <lb/>
        turque</expan>
       in prædicto ſpatio vacuo, & hoc magis
        <expan abbr="euidẽ-ter">euiden­
         <lb/>
        ter</expan>
       obſeruatur ſi ſuprema hydrargyri cylindri ſuper­
        <lb/>
       ficies exigua aquæ portione cooperiatur, tunc gra­
        <lb/>
       nula aerea à mercurio aſcendentia videri poſſunt in
        <lb/>
       tranſitu per aquam tranſpicuam, quæ ſpeciem repre­
        <lb/>
       ſentant ebullitionis cuiuſdam compoſitæ ex prædi­
        <lb/>
       ctis particulis aereis inflatis, & velociſſimè
        <expan abbr="ſursũ">ſursum</expan>
       ex­
        <lb/>
       currentibus. </s>
       <s id="s.001156">His poſitis veſicula illa cyprina Rober­
        <lb/>
       uallij inclinata fiſtula ſolet detumeſcere antequam̨ </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>