Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001692">
        <pb pagenum="323" xlink:href="010/01/331.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg436"/>
        <lb/>
       metalli particulæ corrodantur, exprimaturque ma­
        <lb/>
       teria ignea in eo contenta, proindeque vehementiùs
        <lb/>
       aqua agitetur, & tandem à vi eiuſdem impetus parti­
        <lb/>
       culę minimæ metalli, licèt aqua grauiores ſint, poſſunt
        <lb/>
       hinc inde diſpergi, tranſportarique, & extincto fer­
        <lb/>
       uore à naturali partium aquæ viſcoſitate retineri in
        <lb/>
       media aqua poſſunt, quotieſcumque vis reſiſtentiæ
        <lb/>
       aquæ æqualis ſit exiliſſimo ponderi earumdem par­
        <lb/>
       ticularum metallicarum.
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg437"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001693">
        <margin.target id="marg436"/>
        <lb/>
       Cap. 7. dę
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.
        <lb/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001694">
        <margin.target id="marg437"/>
        <lb/>
       Aliquæ ex­
        <lb/>
       periẽtiæ no­
        <lb/>
       ſtræ ſenten­
        <lb/>
       tiæ refragati
        <lb/>
        <expan abbr="vidẽtur">videntur</expan>
       , qui­
        <lb/>
       bus inferiùm
        <lb/>
       ſatisfacie­
        <lb/>
       mus.
        <lb/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001695">Hic poſſent innumera phęnomena afferri, quæ in
        <lb/>
       prædictis diſſolutionibus ſalium mineralium, & ve­
        <lb/>
       getabilium obſeruantur, vt nimirùm cùm calx, aut
        <lb/>
       metallum non demergitur intra aquam, ſed eminet,
        <lb/>
       tangitque dumtaxat ſuperficiem eius externam, &
        <lb/>
       nihilominùs aqua aſcendit, ſubleuaturque penetran­
        <lb/>
       do ſalis, & metalli poroſitates, & poſtea denuò de­
        <lb/>
       ſcendendo diſperguntur ſolidæ particulæ efficiunt­
        <lb/>
       que vniuerſam aquam ſapidam, vel metallo imprę­
        <lb/>
       gnatam; non minùs videmus
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       per fiſtulas tenuiſ­
        <lb/>
       ſimas, per ſpongias aquam contingentes ſupra eius
        <lb/>
       ſuperficiem, aſcendere. </s>
       <s id="s.001696">Vnde quiſpiam dubitandi
        <lb/>
       anſam arripere poſſet, non pendere has operationes
        <lb/>
       à vi grauitatis, quæ naturæ ductu non ſursùm, ſed
        <lb/>
       deorsùm impellere aquam fluidam poteſt. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001697">
        <arrow.to.target n="marg438"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001698">
        <margin.target id="marg438"/>
        <lb/>
       Sed interim
        <lb/>
       ex demon­
        <lb/>
       ſtratis
        <expan abbr="euidẽ-ter">euiden­
         <lb/>
        ter</expan>
       reijcitur
        <lb/>
       oppoſita
        <expan abbr="sẽ-tentia">sen­
         <lb/>
        tentia</expan>
       .
        <lb/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001699">Sed hoc
        <expan abbr="">non</expan>
       officit doctrinæ ſuperiùs expoſitæ,
        <expan abbr="">nam</expan>
        <lb/>
       in ſpongia, pumice, ſale, calce &c. </s>
       <s id="s.001700">intra aquam de­
        <lb/>
       merſis neceſſariò vis grauitatis fluidi prædictas ope­
        <lb/>
       rationes efficit, hæ verò diuerſæ operationes paritèr </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001701">
        <arrow.to.target n="marg439"/>
        <lb/>
       producuntur ab eodem principio grauitatis, vt in-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>