Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001467">
        <pb pagenum="284" xlink:href="010/01/292.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg379"/>
        <lb/>
       tet, quòd neceſſitate mechanica in tubo pneumatico
        <lb/>
       requiritur maior vis ad
        <expan abbr="trahẽdũ">trahendum</expan>
        <expan abbr="embolũ">embolum</expan>
        <expan abbr="quãdo">quando</expan>
       aqua
        <lb/>
        <expan abbr="ſubleuãda">ſubleuanda</expan>
       eſt ad maiorem
        <expan abbr="altitudinẽ">altitudinem</expan>
       ,
        <expan abbr="quã">quam</expan>
       ad
        <expan abbr="minorẽ">minorem</expan>
       .
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.001468">modò quia ſuperficies aquæ B premitur ab aqua BS
        <lb/>
       (non conſiderato embolo) & ab aere FV, & ſuperfi­
        <lb/>
       cies aquæ C grauatur tantummodò à cylindro aereo
        <lb/>
       EX æquè graui ac FV (eò quòd inſignis atmoſphærę
        <lb/>
       ſublimitas eſt in cauſa vt exceſſus altitudinis cylin­
        <lb/>
       dri EX ſupra cylindri FV altitudinem ſit omninò in­
        <lb/>
       ſenſibilis, proindeque cenſeri poſſint aerei cylindri
        <lb/>
       EX, & FV æquè graues) ergo exceſſus grauitatis a­
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg380"/>
        <lb/>
       quæ BS compenſari debet à vi contraria manus A
        <lb/>
       embolum AI trahentis. </s>
       <s id="s.001469">Sed animaduertendum eſt
        <lb/>
       quòd vis manus embolum trahentis reuera non ele­
        <lb/>
       uat aquam BS, quia hæc æquilibratur à ſibi æquali
        <lb/>
       momento aeris EX, fed tantummodò manus ſuſten­
        <lb/>
       tat prohibetque preſſionem incumbentis aeris FV,
        <lb/>
       æquilibrati cum EX, cuius preſſionis
        <expan abbr="momẽtũ">momentum</expan>
       æqua­
        <lb/>
       tur ponderi aquæ ſubleuatæ BS. hinc fit vt præiudi­
        <lb/>
       cio decepti putemus nos ſuſtinere aquam ſubiectam
        <lb/>
       quando reuerà ſuſtentamus aerem incumbentem̨
        <lb/>
       FV æquilibratum ipſi EX. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001470">
        <margin.target id="marg377"/>
       Cap. 6. non
        <lb/>
       dari attracti­
        <lb/>
       onem.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001471">
        <margin.target id="marg378"/>
       Cap. 6. non
        <lb/>
       dari attracti­
        <lb/>
       onem.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001472">
        <margin.target id="marg379"/>
       Cap. 6. non
        <lb/>
       dari attractio­
        <lb/>
       onem.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001473">
        <margin.target id="marg380"/>
       Notandum
        <lb/>
       tamen quod
        <lb/>
       vis. </s>
       <s id="s.001474">
        <expan abbr="embolũ">embolum</expan>
        <lb/>
       ſubleuans
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       attrahit, nec
        <lb/>
        <expan abbr="ſuſtẽtat">ſuſtentat</expan>
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
        <lb/>
        <expan abbr="ſubiectã">longs;ubiectam</expan>
       ſibi­
        <lb/>
       que
        <expan abbr="adhærẽ-tem">adhæren­
         <lb/>
        tem</expan>
       , ſed po­
        <lb/>
       tiùs ſsuſtinet
        <lb/>
        <expan abbr="aereũ">aereum</expan>
       cylin­
        <lb/>
       drum
        <expan abbr="incũ-bentem">incum­
         <lb/>
        bentem</expan>
       .</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001475">Tandem cùm altitudo aquæ BS ad 18. cubitos fe­
        <lb/>
       rè peruenerit, licèt deinceps embolus maiori vi alti­
        <lb/>
       ùs trahatur nè minimum quidem aqua vlterius ſuble­
        <lb/>
       uabitur, ex quo euincitur aquam non attrahi ab em­
        <lb/>
       bolo, ſed impelli à pondere cylindri aerei collatera­
        <lb/>
       lis, qui cum prædicta aquæ altitudine æquilibratur.
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.001476">Et hæc modo ſufficiant pro euerſione virtutis attrac­
        <lb/>
       tiuæ. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>