Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001349">
        <pb pagenum="262" xlink:href="010/01/270.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg349"/>
        <lb/>
       quò magis comprimitur, ſcilicèt quò magis à circu­
        <lb/>
       lo recedit eius baſis, & ad figuram longiorem ellip­
        <lb/>
       ticam redigitur. </s>
       <s id="s.001350">Alio modo componi poſſunt tubuli
        <lb/>
       aerei, ſi nimirùm concipiatur inuolucrum factum ex
        <lb/>
       lamina tenuiſſima, quæ quidem paritèr flexibilis ſit,
        <lb/>
       & ad modum arcus reſilire valeat, hæc, inquam, mul­
        <lb/>
       tò magis comprimi poteſt, & ad minus ſpatium redi­
        <lb/>
       gi, quam ſimplex tubus paulò ante expoſitus, quią
        <lb/>
       nimirùm internus ambitus adhùc conſtringi, & immi­
        <lb/>
       nui poteſt, vt nimirùm perimeter baſis minor fiat, re­
        <lb/>
       petitis nimirum conuolutionibus prædicti inuolucri,
        <lb/>
       & præterea, non minùs, quam antea poteſt laterali­
        <lb/>
       tèr comprimi vt nimirùm baſis non circularis, ſed el­
        <lb/>
       liptica fiat, & ſic duplicata cauſa reſtrictionis mul­
        <lb/>
       tò magis minui poterit moles aeris conſtipati con­
        <lb/>
       denſatique; Tertiò ſi ſupponantur tubuli aerei com­
        <lb/>
       poſiti ex tenuiſſima virga ramoſa, vel faſcia obliquè
        <lb/>
       reuoluta, & in ſe ipſam circumducta ad modum ſpi­
        <lb/>
       ræ, relictis nimirùm aliquibus interſtitijs inter tranſ­
        <lb/>
       uerſales ſpiras, tunc quidem multò faciliùs tubulus
        <lb/>
       prædictus conſtipari poterit tribus nominibus, &
        <lb/>
       quia ambitus internus imminuitur, pariterque decur­
        <lb/>
       tatur altitudo fiſtulæ, & tandem ad figuram compreſ­
        <lb/>
       ſam ellipticam redigitur, quare ſi ſolida materia præ­
        <lb/>
       dicti tubuli, ſeù ſpiræ ſit dura quidem, ſed flexibilis,
        <lb/>
       & apta ad reſiliendum vt machina, vel arcus chali­
        <lb/>
       beus, eique naturalitèr competat ampla, & dilatatą
        <lb/>
       figura, poterunt profectò
        <expan abbr="cõſtringi">conſtringi</expan>
       ab externa vi, at
        <lb/>
       ceſſante violentia
        <expan abbr="ſpõte">ſponte</expan>
       ſua reſilient, ad prioremque </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>