Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
    <archimedes>
      <text>
        <body>
          <chap>
            <p type="main">
              <s id="s.002050">
                <pb pagenum="387" xlink:href="010/01/395.jpg"/>
                <arrow.to.target n="marg521"/>
                <lb/>
              duas feſtucas CD, & LM, ibidemque cera eas ferru­
                <lb/>
              minaui perpendicularitèr erectas ad plana laminula­
                <lb/>
              rum. </s>
              <s id="s.002051">appoſui poſtea laminas ſupra
                <expan abbr="aquã">aquam</expan>
              vaſis FRSO
                <lb/>
              horizontali applicatione, quæ infra aquæ libellam̨
                <lb/>
              innatando deprimebantur, efficiebantquè circumcir­
                <lb/>
              cà argines aqueos EA,
                <lb/>
                <figure id="id.010.01.395.1.jpg" xlink:href="010/01/395/1.jpg" number="140"/>
                <lb/>
              GB, nec non IN, KO;
                <lb/>
              poſteà efformaui duas
                <lb/>
              aſſulas ligneas Y, & Z,
                <lb/>
              quarum altitudines
                <expan abbr="ſe-midigitũ">ſe­
                  <lb/>
                midigitum</expan>
              ferè
                <expan abbr="æquabãt">æquabant</expan>
              ,
                <lb/>
                <expan abbr="ijſdẽ">ijſdem</expan>
                <expan abbr="quoq;">quoque</expan>
              ſeſtucas per
                <lb/>
                <expan abbr="pẽdiculariter">pendiculariter</expan>
              adaptaui,
                <expan abbr="poſitiſq;">poſitiſque</expan>
              ſuper
                <expan abbr="aquã">aquam</expan>
                <expan abbr="erigebã-tur">erigeban­
                  <lb/>
                tur</expan>
              circà
                <expan abbr="earũ">earum</expan>
                <expan abbr="perimetrũ">perimetrum</expan>
              montuoſitates
                <expan abbr="quædã">quædam</expan>
              decli­
                <lb/>
              ues, vt EA, GB ſupra
                <expan abbr="vniuerſalẽ">vniuerſalem</expan>
              aquæ
                <expan abbr="libellã">libellam</expan>
              FHO.
                <lb/>
              </s>
              <s id="s.002052">His præparatis ſolertèr digitis impuli ſummitatem̨
                <lb/>
              D feſtucæ approximando laminulam V versùs X,
                <expan abbr="eã-que">ean­
                  <lb/>
                que</expan>
              firmitèr retinendo antequam ad contactum al­
                <lb/>
              teriùs laminæ V perueniret, eratque diſtantia inter
                <lb/>
              laminas minor latitudine vnius digiti, tunc primò vi­
                <lb/>
              di ſponte ſua duas laminas V, & X ſeſe mouere vną
                <lb/>
              versùs alteram, & licèt mediocri violentia digitis re­
                <lb/>
              tinerentur, impedireturque acceſſus earum, poſteą
                <lb/>
              non minùs, quàm priùs veloci curſu ſe mutuò ample­
                <lb/>
              ctebantur, ſed in ipſo actu coniunctionis earum om­
                <lb/>
              ninò explanabatur
                <expan abbr="mõticulus">monticulus</expan>
              GHN aquę, quo priùs
                <lb/>
              ſegregabantur, poſtea me
                <expan abbr="cõuerti">conuerti</expan>
              ad aſſulas ligneas,
                <lb/>
              Y, & Z quæ paritèr immobiles, & inertes erant
                <expan abbr="quã-do">quan­
                  <lb/>
                do</expan>
              ab inuicem diſtabant ſpatio maiori, quàm digita-</s>
            </p>
          </chap>
        </body>
      </text>
    </archimedes>