Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <pb pagenum="352" xlink:href="010/01/360.jpg"/>
      <p type="main">
       <s id="s.001868">
        <arrow.to.target n="marg475"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001869">
        <margin.target id="marg475"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquę
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001870">
        <emph type="center"/>
       PROP. CLXX.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001871">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Facilè aquæ particulæ per aerem moueri poſſunt, non quia per
        <lb/>
       eius poroſitates inſinuantur, ſed quia aereas particu­
        <lb/>
       las ſolutas, & amouibiles expellere è ſuis
        <lb/>
       locis poßunt.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001872">HInc deducitur, quòd vera cauſa, quare aqua fa­
        <lb/>
       cilè per aquam penetrare, & fluere poteſt,
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       ſit amplitudo pororum eius, ſed quia partes ipſius
        <lb/>
       aquæ facilè expelli poſſunt è ſuis locis vt locum ce­
        <lb/>
       dant particulis aqueis, quæ ibidem inſinuari
        <expan abbr="debẽt">debent</expan>
       ,
        <lb/>
       & niſi anteriores aquæ particulæ è ſuis locis expelle­
        <lb/>
       rentur, nequaquàm aliæ partes ibidem ſuccedere, &
        <lb/>
       fluere poſſent. </s>
       <s id="s.001873">Si igitur hoc verum eſt, percipimus,
        <lb/>
       quòd particulæ aqueæ poſſunt quoque aerem pene­
        <lb/>
       trare, & per eius profunditatem fluere, licèt aer po­
        <lb/>
       ros tàm reſtrictos, & anguſtos habeat, vt aquæ parti­
        <lb/>
       culæ per eos ingredi nequeant, ſufficit enim vt aereæ
        <lb/>
       particulæ poſſint è ſuis loculis expelli, vt ibidem a­
        <lb/>
       queæ partes inſinuari poſſint, eodem modo, ac con­
        <lb/>
       tingit in ipſamet aqua. </s>
       <s id="s.001874">Quod autem hoc faciliùs iņ
        <lb/>
       aere effici valeat, quàm in aqua, patet ex eo, quòd ae­
        <lb/>
       reæ particulæ magis raræ, & expanſæ, & ideò minus
        <lb/>
       reſiſtentes ſunt, quàm partes aqueæ; non erit igitur
        <lb/>
       difficile vt partes aquæ ipſo aere ſolidiores è ſuis lo­
        <lb/>
       cis expellant particulas aeris, & ſic facilè per eas a­
        <lb/>
       qua moueatur. </s>
       <s id="s.001875">Adde quòd experientia
        <expan abbr="cõſtat">conſtat</expan>
       aque­
        <lb/>
       as particulas perpetuò intra aerem inſinuari, vt ſupra </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>