Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002885">
        <pb pagenum="538" xlink:href="010/01/546.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg759"/>
        <lb/>
       CD ab AM, adhùc reliqua tota eius portio DB ne­
        <lb/>
       ctitur,
        <expan abbr="tãgitque">tangitque</expan>
        <expan abbr="portionẽ">portionem</expan>
       ſubiectam MB; poſtea per­
        <lb/>
       ſeuerante violentia diuelli­
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.546.1.jpg" xlink:href="010/01/546/1.jpg" number="184"/>
        <lb/>
       tur ſecunda particula DE ab
        <lb/>
       MN,
        <expan abbr="perſeuerãte">perſeuerante</expan>
       contactu in
        <lb/>
       tota longitudine EB, deinde
        <lb/>
       tertia particula EF ſolummo­
        <lb/>
       dò ab NO ſegregatur, & ſic
        <lb/>
       conſequentes reliquæ omnes
        <lb/>
       particulæ vna poſt aliam: Et
        <lb/>
       hìc
        <expan abbr="notãdũ">notandum</expan>
       eſt, quòd ſi in plano CB particulę CD, DE,
        <lb/>
       EF; non eſſent quantæ, ſed lineæ tranſuerſales, aut
        <lb/>
       puncta indiuiſibilia, quæ conſequentèr diuelleren­
        <lb/>
       tur in ſingulis inſtantibus
        <expan abbr="tẽporis">temporis</expan>
       , procùl dubio pla­
        <lb/>
       nities CB degeneraret transformaretur que in
        <expan abbr="curuã">curuam</expan>
        <lb/>
       ſuperficiem, quod profectò contingere
        <expan abbr="">non</expan>
       poſſet, niſi
        <lb/>
       ſolida lamina CB conſtaret ex lineis tranſuerſalibus,
        <lb/>
       aut ex punctis actu inter ſe diuiſis contiguiſque, eò
        <lb/>
       quòd diuerſimodè moueri, &
        <expan abbr="trãſponi">tranſponi</expan>
       ,
        <expan abbr="debẽt">debent</expan>
       ad hoc
        <lb/>
       vt perfectam
        <expan abbr="curuitatẽ">curuitatem</expan>
       acquirere poſſint. </s>
       <s id="s.002886">At ſi lami­
        <lb/>
       na ex particulis quantis corporeis conſtaret,
        <expan abbr="quarũ">quarum</expan>
        <lb/>
       quælibet omninò dura, & inflexibilis fuiſſet, licèt
        <lb/>
       poſt inflexionem curuitatis apparentiam
        <expan abbr="sẽſibus">senſibus</expan>
       re­
        <lb/>
       pręſentaret, tamen figuram quamdam polyhedram
        <lb/>
       ex pluribus planis CD, DE, EF, &c:
        <expan abbr="compoſitã">compoſitam</expan>
       effi­
        <lb/>
       ceret, & tunc licèt prædictæ planitieculæ ſucceſſiuo
        <lb/>
       motu vna poſt aliam à ſubiecto plano diuellerentur,
        <lb/>
        <expan abbr="tamẽ">tamen</expan>
       vnaquæque earum ob natiuam eius duritiem
        <lb/>
       inflexibilem tota ſimùl, & in inſtanti ſepararetur à
        <lb/>
       ſubiecto plano. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>