Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002945">
        <pb pagenum="549" xlink:href="010/01/557.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg778"/>
        <lb/>
       tionem ad exactiſſimam trutinam examinatus nè mi­
        <lb/>
       nimum quidem nouum pondus acquirat. </s>
       <s id="s.002946">His adde,
        <lb/>
       quòd non parua moles ſalis requiritur ad congelan­
        <lb/>
       dam eamdem aqueam maſſam,
        <expan abbr="tãtopere">tantopere</expan>
       ampliatam,
        <lb/>
       quia deberet ſal per vniuerſas aquæ particulas di­
        <lb/>
       ſpergi, vt prædictam vnionem, condenſationemque
        <lb/>
        <expan abbr="vniuerſalẽ">vniuerſalem</expan>
       crearet:
        <expan abbr="cũmque">cumque</expan>
       ſalia ex ſui natura graui­
        <lb/>
       ora ſint ipſa aqua, igitur valdè augeri deberet pon­
        <lb/>
       dus in aqua glaciata; nec valet effugium, quòd parti­
        <lb/>
       culæ illæ ſalinę ſint volatiles,
        <expan abbr="">nam</expan>
       ex obſeruationibus
        <lb/>
       in Academia experimentali Medicea factis conſtat
        <lb/>
       ſal volatile non differre ſubſtantia, conſiſtentia, &
        <lb/>
       figura à ſale fixo eiuſdem generis. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002947">
        <margin.target id="marg778"/>
       Cap. 13. cau­
        <lb/>
       ſa rarefacti­
        <lb/>
       onis glaciei
        <lb/>
       affertur.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002948">Præterea ſi aqua in glaciem verſa mole augetur,
        <lb/>
       quia intra eius ſubſtantiam inſinuantur,
        <expan abbr="miſcenturq;">miſcenturque</expan>
        <lb/>
       corpora frigorifica, vel ſalina, profectò omnia cor­
        <lb/>
       pora fluida ab eodem gradu frigiditatis æquè auge­
        <lb/>
       ri mole, & ampliari deberent, ac aqua glaciata; cùm
        <lb/>
       ex hypotheſi nulla alia de cauſa corpora frigida red­
        <lb/>
       dantur niſi quia replentur, & impręgnantur ab illis
        <lb/>
       corpuſculis, ſiue ſalibus frigorificis, ſed hoc eſt fal­
        <lb/>
       ſum, nam aer, ſpiritus vini, oleum, & hydrargyrum
        <lb/>
       licèt eidem boreali vento exponantur, non augentur
        <lb/>
       mole, imò multò magis condenſantur, imminuuntur­
        <lb/>
       que, & ſi præterea intenſiori gradu frigoris affician­
        <lb/>
       tur, quàm ſit ille, qui aquam glaciare valet, perſeue­
        <lb/>
       rat nihilominùs in illis fluiditas, & continentèr, ma­
        <lb/>
       gis, ac magis mole imminuuntur, ſcilicèt ſemper mi­
        <lb/>
       nus, ac minus ſpatium occupant, igitur rarefactio, & </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>