Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002975">
        <pb pagenum="556" xlink:href="010/01/564.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg789"/>
        <lb/>
       meras particulas ita commiſceri aquæ fluidæ, vt om­
        <lb/>
       ninò
        <expan abbr="lateãt">lateant</expan>
       , eo modo quo particulæ terreæ vrinæ ad­
        <lb/>
       miſtæ, vel metallicæ in aquis corroſiuis diſperſæ,
        <lb/>
       prorsùs inconſpicuæ ſunt, vt tranſpicuitatem liquo­
        <lb/>
       rum non perturbent. </s>
       <s id="s.002976">Sed licèt hoc facilè
        <expan abbr="cõcedi">concedi</expan>
       poſ­
        <lb/>
       ſit, nihilominùs remanet præcipua, & maxima diffi­
        <lb/>
       cultas, quomodo, & qua diſpoſitione intra
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       col­
        <lb/>
       locari, ſit uarique poſſint aereæ particulæ, vt poſtmo­
        <lb/>
       dum in actu congelationis extenſionem, &
        <expan abbr="inflationẽ">inflationem</expan>
        <lb/>
       ipſius aquæ efficere poſſit. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002977">
        <margin.target id="marg788"/>
       Pr. 173.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002978">
        <margin.target id="marg789"/>
       Cap. 13. cau­
        <lb/>
       ſa rarefacti­
        <lb/>
       onis glaciei
        <lb/>
       affertur.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002979">Huic difficultati occurri mihi poſſe videtur,
        <expan abbr="expẽ-dendo">expen­
         <lb/>
        dendo</expan>
       figuras, & moles particularum aeris, & aquæ.
        <lb/>
       </s>
       <s id="s.002980">quia, vt ſupra innuimus, aeris particulę compoſitæ vi­
        <lb/>
       dentur ex laminulis tenuiſſimis ramoſis, & villoſis
        <lb/>
       ſpiralitèr contortis, quæ proinde grande ſpatium va­
        <lb/>
       cuum intra ſe comprehendant; è contra particulæ
        <lb/>
       aquæ minutiores eſſe videntur, vt nimirum poſſint in­
        <lb/>
       gredi inſinuarique intra inanes cauitates tubulorum
        <lb/>
       aereorum, propterea cauitates aerearum particula­
        <lb/>
       rum infra aquam fluidam exiſtentium facilè repleri
        <lb/>
       poſſunt à minutioribus aqueis particulis, & ſic aqua
        <lb/>
       communis fluida in ſtatu eius naturali quid ſimile fo­
        <lb/>
       ret cumulo tritici intra quem plures tubi arundinei
        <lb/>
       eodem tritico pleni continerentur: & hìc conſtat,
        <lb/>
       quod amplitudo, & moles prædicti cumuli compone­
        <lb/>
       retur ex ſub ſtantia corporea granulorum, &
        <expan abbr="ſolidarũ">ſolidarum</expan>
        <lb/>
       partium eorumdem tubulorum. </s>
       <s id="s.002981">fingamus modò ab
        <lb/>
       aliqua virtute expelli à cauitatibus tubulorum triti­
        <lb/>
       cum, quod in ipſis continebatur, vt nimirùm tubuli </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>