Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000840">
        <pb pagenum="166" xlink:href="010/01/174.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg213"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000841">
        <margin.target id="marg213"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000842">Et hinc apertè conijcio non benè perceptum fuiſ­
        <lb/>
       ſe modum quomodò medium fluidum ſursùm impel­
        <lb/>
       lat
        <expan abbr="extrudatq;">extrudatque</expan>
       lignum minùs graue ipſa aqua, & ideò
        <lb/>
       operæpretium erit apertè, & diſtinctè hoc declarare. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000843">
        <emph type="center"/>
       PROP. LXXX.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000844">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Niſi lignum, & ambiens aqua collateralis motibus contra­
        <lb/>
       rijs ſursùm, & deorsùm ſimul tempore moueri que­
        <lb/>
       ant, numquam lignum in aqua aſcendet.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <figure id="id.010.01.174.1.jpg" xlink:href="010/01/174/1.jpg" number="61"/>
      <p type="main">
       <s id="s.000845">SIt vas ABCD aqua plenum iņ
        <lb/>
       cuius fundo apponatur priſma
        <lb/>
       ligneum EFGB hìc adeſt aqua li­
        <lb/>
       gno incumbens AEFH, atque aqua
        <lb/>
       collateralis HFID, quæ comprimit
        <lb/>
       ſubiectum aqueum priſma FICG,
        <lb/>
       Dico primò, quod ſuperincumbens
        <lb/>
       aqua AEFH nequaquàm ſursùm impellit ſubiectum
        <lb/>
       lignum, imò id comprimit: neque præterea ſuperna
        <lb/>
       collateralis aqua HFID prædictum lignum eleuat,
        <lb/>
       ſed tantummodò æquilibratur cum collaterali aqua
        <lb/>
       AEFH. </s>
       <s id="s.000846">Tantummodò ad rem noſtram facit aquą,
        <lb/>
       quæ ad latus ipſius ligni apponitur, FGCI, & hæc
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       ſemper ſubleuare poteſt lignum BF, niſi habuerit
        <lb/>
       duas conditiones, primò vt aqua FC deſcenderę
        <lb/>
       deorsùm valeat, ſecundò vt eodem tempore eadem
        <lb/>
       aqua lignum GE impellere ſursùm poſſit. </s>
       <s id="s.000847">At quan­
        <lb/>
       dò huiuſmodi motus contrarij ob aliquod impedi­
        <lb/>
       mentum fieri ſimùl
        <expan abbr="">non</expan>
       poſſunt, omninò lignum quie-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>