Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001768">
        <pb pagenum="334" xlink:href="010/01/342.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg453"/>
        <lb/>
       potuiſſe conſtrictionem factam à contuſione, & vio­
        <lb/>
       lentam diſtractionem illius laminæ argenteæ ad mo­
        <lb/>
       dum machinæ ſe reſtringendo facilè potuiſſe
        <expan abbr="effluuiũ">effluuium</expan>
        <lb/>
       illud ad inſtar fonticuli, vel exſudationem per poros
        <lb/>
       dilatatos efficere; nihilominùs videtur incredibilę
        <lb/>
       in illa violentiſſima compreſſione facta in actu per­
        <lb/>
       cuſſionis aquam ne minimum condenſatam fuiſſe ſal­
        <lb/>
       tem per breuiſſimum tempus, quæ condenſatio præ­
        <lb/>
       clarè ſaluatur in noſtra poſitione, quia ſcilicèt parti­
        <lb/>
       culæ aquæ duriſſimæ ambiuntur veluti à lanugine ma­
        <lb/>
       chinularum flexibilium, quæ parumper poſſunt com­
        <lb/>
       primi, condenſationemque pati. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001769">
        <margin.target id="marg453"/>
       Cap 7. dę
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001770">
        <emph type="center"/>
       PROP. CLX.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001771">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Existentia lanuginis aquæ ab experimento ſuadetur.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001772">EX eadem hypotheſi texturæ partium aquæ, & ae­
        <lb/>
       ris reddi poteſt ratio alterius pulcherrimi ex­
        <lb/>
       perimenti. </s>
       <s id="s.001773">Si enim
        <expan abbr="rotũda">rotunda</expan>
       phiala vitrea per anguſtiſ­
        <lb/>
       ſimum eius foramen aqua repleatur, tunc ſi ore infe­
        <lb/>
       riùs inuerſo ampulla reuoluatur in aere aqua non de­
        <lb/>
       fluit, at ſi poſtea ampullæ orificium vinum (rubrum̨
        <lb/>
       commoditatis gratia) contingat in ſubiecto vaſę
        <lb/>
       contentum, tunc videbis per idipſum foramen aquam
        <lb/>
       eodem tempore deſcendere, & ſimul vinum aſcende­
        <lb/>
       re in tenuiſſima fila extenuatum; & profectò mirabi­
        <lb/>
       le videtur poſſe vinum per medietatem orificij tranſi­
        <lb/>
       re, dum per reliquam medietatem aqua defluit, & hoc
        <lb/>
       in aere ſimili modo fieri
        <expan abbr="">non</expan>
       poſſe, licèt maiori exceſſu </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>