Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001569">
        <pb pagenum="299" xlink:href="010/01/307.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg402"/>
        <lb/>
       arenulas commixtas cum ipſam et aqua, imò
        <expan abbr="earũdẽ">earundem</expan>
        <lb/>
       arenularum poroſitates pertranſire valerent. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001570">
        <margin.target id="marg402"/>
       Cap, 7. de
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001571">Nec præterea obſtat, quòd poroſitates vitri, aut
        <lb/>
       metalli non ſint directæ, ſed miris modis contortæ, &
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg403"/>
        <lb/>
       anfractuoſæ, nec ſemper eiuſdem amplitudinis, nam
        <lb/>
       nihilominùs vetari, & impediri non poſſet tranſitus
        <lb/>
       fluentis aquæ, ſaltem tardiori motu, longiorique
        <expan abbr="tẽ-pore">ten­
         <lb/>
        pore</expan>
       , quàm ſi per poroſitates directas, & æquè latas
        <lb/>
       pertranſire debuiſſet. </s>
       <s id="s.001572">Hoc autem cùm non contin­
        <lb/>
       gat, ſcilicèt aqua intra vas vitreum diù incluſa num­
        <lb/>
       quam exudet, concedendum eſt, minimas eius parti­
        <lb/>
       culas non fluidas, ſed conſiſtentes eſſe. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001573">
        <margin.target id="marg403"/>
       Licèt poroſi­
        <lb/>
       tates cuius­
        <lb/>
       libet corpo­
        <lb/>
       ris ſint tor­
        <lb/>
       tuoſæ tamen
        <lb/>
       à fluido per­
        <lb/>
       meari poſ­
        <lb/>
       ſunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001574">Quòd verò pori cuiuslibet vaſis permeabiles om­
        <lb/>
       ninò ſint, nec viæ obturamentis impediantur, occlu­
        <lb/>
       danturque, probari ſatis poteſt ex eo quod per eos
        <lb/>
       aliqua fluida penetrant, vt hydrargyrum per poros
        <lb/>
       auri, aqua, oleum, & hydrargyrum quoque per po­
        <lb/>
       ros ligni, & vaſis fictilis, quare per eoſdem reliqua
        <lb/>
       omnia fluida neceſſariò pertranſire, & fluere debe­
        <lb/>
       rent, ſaltèm tardiori motu, ſi verum eſt, quòd nulla
        <lb/>
       fluidi pars aſſignari poteſt, quæ paritèr fluida non
        <lb/>
       ſit; deberet igitur aer effluere è vaſe fictili, & ligneo
        <lb/>
       quotieſcumque violentèr
        <expan abbr="immiſſusibidẽ">immiſſus ibidem</expan>
        <expan abbr="cõdenſatur">condenſatur</expan>
       . </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001575">
        <emph type="center"/>
       PROP. CXLII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001576">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Ad fluidi conſtitutionem requiritur omnium partium diuiſio
        <lb/>
       in minimas particulas, talis figuræ, vt vna ſuper alte­
        <lb/>
       ram facilè fluere posſit, & omnes æqualem vim
        <lb/>
       motiuam grauitatis habeant.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>