Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001970">
        <pb pagenum="372" xlink:href="010/01/380.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg498"/>
        <lb/>
       ctu excurrent versùs parietem, cui ſuis villis adhæ­
        <lb/>
       rebunt, ex qua adhæſione momentum eius grauitatis
        <lb/>
       denuò imminuetur, & ideò renouabitur cauſa vlte­
        <lb/>
       rioris eius eleuationis à compreſſione laterali aquæ
        <lb/>
       ſuo momento non imminuto comprimentis, & hinc
        <lb/>
       ſequitur continuatio prædicti aſcenſus rotando, &
        <lb/>
       adhærendo parieti, quouſque efficiatur æquilibrium
        <lb/>
       cum prædicta aqua collaterali liberè premente. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001971">
        <margin.target id="marg498"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquę
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001972">Et hìc notandum eſt, quòd vis prædictæ adhæſio­
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg499"/>
        <lb/>
       nis aquæ non eſt æqualis in omnibus partibus prædi­
        <lb/>
       ctæ montuoſitatis, ſed omnium maxima eſt illa, quæ
        <lb/>
       retinet mini nas aquæ particulas immediatè
        <expan abbr="parietẽ">parietem</expan>
        <lb/>
       tangentes, quæ non ſecùs, ac ſi eſſent claui, vel vn­
        <lb/>
       cini tenaci nexu ibidem inſinuantur, & minima erit
        <lb/>
       vis illa, quæ retinet remotiſſimas, & poſtremas par­
        <lb/>
       ticulas dictæ montuoſitatis aquæ, aliarum verò par­
        <lb/>
       tium illæ, quæ parieti viciniores ſunt, maiori tena­
        <lb/>
       citate ſuſpendentur, quam aliæ partes aquæ a præ­
        <lb/>
       dicto pariete magis remotæ. </s>
       <s id="s.001973">Et hinc oritur decliuitas
        <lb/>
       illa montis aquæ pendentis. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001974">
        <margin.target id="marg499"/>
       Declinitas
        <lb/>
       prædicti a­
        <lb/>
       quei montis
        <lb/>
       pendet ex in
        <lb/>
       æqualitate
        <lb/>
       virtutis mo­n
        <lb/>
       tium.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001975">Hic iam reſoluere poſſumus aliud problema val­
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg500"/>
        <lb/>
       dè agitatum, vnde nimirùm proueniat, quòd aquą
        <lb/>
       in fiſtulis tenuiſſimis vtrinque apertis ſursùm aſcen­
        <lb/>
       dat. </s>
       <s id="s.001976">Et primo loco phænomena, quæ in hac opera­
        <lb/>
       tione obſeruantur, recenſeri debent. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001977">
        <margin.target id="marg500"/>
       Proponun­
        <lb/>
       tur obſerua­
        <lb/>
       tiones
        <expan abbr="aſcẽ-ſus">aſcen­
         <lb/>
        ſus</expan>
       aquæ in
        <lb/>
       fiſula gra­
        <lb/>
       ciliſſimis.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001978">Poſtquam graciliſſima fiſtula EH contingit aquæ
        <lb/>
        <expan abbr="ſuperficiẽ">ſuperficiem</expan>
       RV in H videmus, quòd ſubito aqua ſen­
        <lb/>
       ſim aſcendere incipit ad notabilem altitudinem HK
        <lb/>
       eiuſdem cauitatis ſupra aquæ ſubiectæ libellam RV. </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>