Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002552">
        <pb pagenum="484" xlink:href="010/01/492.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg666"/>
        <lb/>
       cylindri aqua grauiores, patet non minus ſiphones
        <lb/>
       conſtitui, vt in prop. 234 dictum eſt, quare eodem̨
        <lb/>
       modo concludetur, quòd cylinder ſtrictior parum ce­
        <lb/>
       lerius deſcendet quàm latior, quod erat &c. </s>
       <s id="s.002553">
        <expan abbr="">non</expan>
       ſecus
        <lb/>
       in aſcenſu vel deſcenſu prædictorum cylindrorum̨
        <lb/>
       non facilè determinari poteſt menſura exceſſus velo­
        <lb/>
       citatis cylindri DF ſupra velocitatem cylindri AC,
        <lb/>
       quare recurrendum eſt ad experientiam, in qua reue­
        <lb/>
       ra obſeruatur exceſſus minimus velocitatis in cylin­
        <lb/>
       dro DF ſupra velocitatem alterius cylindri AC; ſed
        <lb/>
       procùl dubio velocitas cylindri DF minorem, quàm
        <lb/>
       ſubduplicatam proportionem habere videtur ad ve­
        <lb/>
       locitatem alterius cylindri AC eius quam habet baſis
        <lb/>
       BC ad baſim EF. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002554">
        <margin.target id="marg664"/>
       Prop. 223.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002555">
        <margin.target id="marg665"/>
       Prop. 334.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002556">
        <margin.target id="marg666"/>
       Cap. 11. gra­
        <lb/>
       uia in fluido
        <lb/>
       velocitati­
        <lb/>
       bus inæqua­
        <lb/>
       libus ferri
        <lb/>
       debere.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002557">
        <emph type="center"/>
       PROP. CCXXXVI.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002558">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Si duo quælibet ſolida homogenea, & à ſimilibus figuris
        <expan abbr="cõ-prehenſa">con­
         <lb/>
        prehenſa</expan>
       , ſimiliterque poſit a fuerint dum in aqua ferun­
        <lb/>
       tur, maius celeriùs aſcendet vel deſcendet, quàm minus,
        <lb/>
       ſed in minori proportione quàm ſubduplicata
        <expan abbr="altitudinũ">altitudinum</expan>
       .
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <figure id="id.010.01.492.1.jpg" xlink:href="010/01/492/1.jpg" number="171"/>
      <p type="main">
       <s id="s.002559">SInt duo ſolida homogenea pri­
        <lb/>
       mò aqua leuiora AC, & DF, quo­
        <lb/>
       rum figuræ ſimiles ſint inter ſe, & in
        <lb/>
       vaſis amplis ſemper infra aquam de­
        <lb/>
       merſa ſimiliter poſita ſint dum
        <expan abbr="aſcẽ-dunt">aſcen­
         <lb/>
        dunt</expan>
       per ſpatia, primo æqualia X &
        <lb/>
       Z, ſcilicèt dum ſursùm feruntur ſem­
        <lb/>
       per axes eorum, ſint paralleli, & æ­
        <lb/>
       què inclinati ad planum horizontis,
        <lb/>
       atque AC tempore T pertranſeat ſpatium X, & DF </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>