Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002125">
        <pb pagenum="417" xlink:href="010/01/425.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg542"/>
        <lb/>
       ret menſuram præciſam grauitatis fluidi, propterea
        <lb/>
       quòd magis aut minùs, quàm opus eſt, deprimit
        <expan abbr="collũ">collum</expan>
        <lb/>
       prædictæ fiſtulæ, & ſic menſuram alteratam, & falla­
        <lb/>
       cem deſignat, quæ tandem cùm in aqua vnum, vel al­
        <lb/>
       terum granum excedere queat, in mercurio verò mul­
        <lb/>
       tò magis, non poſſunt abſque erroris ſuſpicione vſur­
        <lb/>
       pari cum agitur de examine ponderum exiguorum. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002126">
        <margin.target id="marg542"/>
       Cap. 9. de
        <lb/>
       corpuſculo­
        <lb/>
       rum
        <expan abbr="innatã-tium">innatan­
         <lb/>
        tium</expan>
       mutuo
        <lb/>
       amplexu at­
        <lb/>
       que fuga.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002127">Ex dictis colligitur quod fiſtula vitrea libellatoria
        <lb/>
       (quam hydroſtaticam libellam nonnulli
        <expan abbr="vocãt">vocant</expan>
       ) non­
        <lb/>
       nullis difficultatibus ac fallacijs obnoxia ſit. </s>
       <s id="s.002128">primò
        <lb/>
       quia ſi fiſtulæ vitreæ erectæ perpendicularitèr ad pla­
        <lb/>
       num horizontis non fuerint præcisè æquè amplæ,
        <lb/>
       procùl dubio argines aqueos internos inæquales effi­
        <lb/>
       cient, ideoque planum per ſummitates
        <expan abbr="arginũ">arginum</expan>
       aque­
        <lb/>
       orum extenſum non erit horizonti æquidiſtans, idip­
        <lb/>
       ſum continget ſi prædictæ duæ fiſtulæ erectæ fuerint
        <lb/>
       æquales inter ſe, at non ſint omninò ſordibus vnctuo­
        <lb/>
       ſis purgatæ, & terſæ, cùm pinguedo illa prohibeat ar­
        <lb/>
       ginis aquei eleuationem magis, aut minùs pro copią
        <lb/>
       aut defectu prædictæ pinguedinis. </s>
       <s id="s.002129">præterea ſi vna fi­
        <lb/>
       ſtularum fuerit internè arida, reliqua verò madefacta,
        <lb/>
       argines quoque aquei in madida fiſtula eleuantur,
        <expan abbr="">non</expan>
        <lb/>
       verò in arida. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002130">Alio inſuper nomine fallax eſt prædictum inſtru­
        <lb/>
       mentum, cùm enim aqua numquam pura, & ſincerą
        <lb/>
       haberi poſſit, fit vt niſi bullulæ aereæ quibus num­
        <lb/>
       quam aqua ſpoliatur, æquè diſtributæ ſint in vtraque
        <lb/>
       fiſtula, erunt moleculæ illæ aqueæ inæ qualitèr gra­
        <lb/>
       ues ſpecie, & ideò earum ſummitates habebunt inæ-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>