Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002432">
        <pb pagenum="462" xlink:href="010/01/470.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg626"/>
        <lb/>
       T
        <expan abbr="dilapsã">dilapsam</expan>
       eamdem proportionem habebit, quam al­
        <lb/>
       titudo AB habet ad BE. ſit M velocitas, quæ compe­
        <lb/>
       tit longitudini fiſtulæ AB, & ſit N velocitas fiſtulæ
        <lb/>
       CD; quoniam velocitas M aquæ fluentis per orifi­
        <lb/>
       cium B, plenitudine eius perſeuerante, ad
        <expan abbr="velooitatẽ">velocitatem</expan>
        <lb/>
       N aquæ fluentis per orificium D, æquale ipſi B, ſub­
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg627"/>
        <lb/>
       duplicata eſt eius, quam habent fiſtularum altitudi­
        <lb/>
       nes AB, & CD, ideoque velocitas M ad N erit vt AB
        <lb/>
       ad BE, ſed moles aquæ fluentes eodem tempore per
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg628"/>
        <lb/>
       orificia æqualia B, D eamdem proportionem habent,
        <lb/>
       quàm eorum velocitates, ergo moles aquæ effluxą
        <lb/>
       R, ad molem S, eodem tempore T, eamdem propor­
        <lb/>
       tionem habebit, quam altitudo AB ad EB, quod fue­
        <lb/>
       rat oſtendendum. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002433">
        <margin.target id="marg626"/>
       Cap. 11. gra­
        <lb/>
       uia in fluido
        <lb/>
       velocitati­
        <lb/>
       bus inæqua­
        <lb/>
       libus ferri
        <lb/>
       debere.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002434">
        <margin.target id="marg627"/>
       Pr. 214.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002435">
        <margin.target id="marg628"/>
       Pr. 220.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002436">
        <emph type="center"/>
       PROP. CCXXII.
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002437">
        <emph type="center"/>
        <emph type="italics"/>
       Ab eadem fiſtula duæ moles aquæ in æquales egreſſæ eamdem
        <lb/>
       proportionem habent, quam tempora excurſuum.
        <emph.end type="italics"/>
        <emph.end type="center"/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002438">AB orificio B
        <expan abbr="eiuſdẽ">eiuſdem</expan>
       fiſtulæ AB egrediatur mo­
        <lb/>
       les aquæ R tempore T, moles verò aquæ S
        <expan abbr="tẽ-pore">tem
         <lb/>
        pore</expan>
       V; dico molem R, ad S
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.470.1.jpg" xlink:href="010/01/470/1.jpg" number="160"/>
        <lb/>
       eamdem proportionem ha­
        <lb/>
       bere, quam tempus T ad V,
        <lb/>
       quia perſeuerante eadem al­
        <lb/>
       titudine fiſtulę AB ab orificio
        <lb/>
       eius B æquè amplo vnà, & ea­
        <lb/>
       dem velocitate M aqua ſem­
        <lb/>
       per fluere debet, & ſumptis,
        <lb/>
       vt antea H, & O, quæ eædem, & quælibet partes ſint
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg629"/>
        <lb/>
        <expan abbr="tẽporis">temporis</expan>
       V, & molis aquæ S, concludetur, quod vt
        <expan abbr="tẽ-">tem-</expan>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>