Agricola, Georg, De re metallica Libri XII, Quibus Officia, Instrumenta, Machinae, ac omnia ..., 1556
page |< < of 599 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap id="N10018">
      <table id="N27EEA">
       <pb xlink:href="001/01/576.jpg"/>
       <row id="N2A14A">
        <cell id="N2A14B">Vnci cortinarum quales</cell>
        <cell id="N2A14D">444 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A14F">
        <cell id="N2A150">Vnci
         <expan abbr="quorũ">quorum</expan>
        uſus eſt in
         <expan abbr="incẽdijs">incendijs</expan>
        </cell>
        <cell id="N2A15A">308 p</cell>
       </row>
       <row id="N2A15C">
        <cell id="N2A15D">Vrcei in quibus pyritæ ſulfuroſi co­quuntur</cell>
        <cell id="N2A15F">468 p</cell>
       </row>
       <row id="N2A161">
        <cell id="N2A162">Vrinæ hominis in ſalis artificioſi
         <expan abbr="cõ­fectione">con­fectione</expan>
        uſus</cell>
        <cell id="N2A168">185 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A16A">
        <cell id="N2A16B">Vrinæ pueri impubis uſus in alumi­ne conficiendo</cell>
        <cell id="N2A16D">457 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A16F">
        <cell id="N2A170">in auro experiendo</cell>
        <cell id="N2A172">190 m. & inde</cell>
       </row>
       <row id="N2A174">
        <cell id="N2A175">in nitro conficiendo</cell>
        <cell id="N2A177">453 f.</cell>
       </row>
       <row id="N2A179">
        <cell id="N2A17A">Vſtrinæ in qua argentum perpurgatur, deſcriptio</cell>
        <cell id="N2A17C">386 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A17E">
        <cell id="N2A17F">Vulturnus uentus</cell>
        <cell id="N2A181">38 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A183">
        <cell id="N2A184">X</cell>
        <cell id="N2A186"/>
       </row>
       <row id="N2A187">
        <cell id="N2A188">Xenophontis conſilium in re metal­lica</cell>
        <cell id="N2A18A">20 m.</cell>
       </row>
      </table>
      <p id="N2A18C" type="head">
       <s id="N2A18E">
        <expan abbr="FODINARVMO­mniũ">FODINARVMO­
         <lb/>
        mnium</expan>
       , quæ in lib. XII. de re Me
        <lb/>
       tallica numerantur,
        <lb/>
       CATALOGVS.
        <lb/>
        <arrow.to.target n="table3"/>
       </s>
      </p>
      <table id="N2A19E">
       <table.target id="table3"/>
       <row id="N2A1A1">
        <cell id="N2A1A2">Fodinæ Aberthami</cell>
        <cell id="N2A1A4">54 p. 63 f.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1A6">
        <cell id="N2A1A7">circa Abydum</cell>
        <cell id="N2A1A9">20 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1AB">
        <cell id="N2A1AC">Aldebergi in Miſena</cell>
        <cell id="N2A1AE">172 m. 173 m. 226 m. 237 f. 246 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1B0">
        <cell id="N2A1B1">Alpinæ</cell>
        <cell id="N2A1B3">104 f.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1B5">
        <cell id="N2A1B6">Annebergi</cell>
        <cell id="N2A1B8">29 p. 54 p. 63 f.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1BA">
        <cell id="N2A1BB">inter Atarneam &
         <expan abbr="Pergamũ">Pergamum</expan>
        </cell>
        <cell id="N2A1C1">20 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1C3">
        <cell id="N2A1C4">in Berimo monte</cell>
        <cell id="N2A1C6">20 m</cell>
       </row>
       <row id="N2A1C8">
        <cell id="N2A1C9">Carnorum</cell>
        <cell id="N2A1CB">385 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1CD">
        <cell id="N2A1CE">in Carpatho monte</cell>
        <cell id="N2A1D0">172 m. 224 f. 438 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1D2">
        <cell id="N2A1D3">Colchorum</cell>
        <cell id="N2A1D5">263 p</cell>
       </row>
       <row id="N2A1D7">
        <cell id="N2A1D8">Cremnicij</cell>
        <cell id="N2A1DA">3 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1DC">
        <cell id="N2A1DD">Dippoldeſualdi</cell>
        <cell id="N2A1DF">246 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1E1">
        <cell id="N2A1E2">Eifaliæ</cell>
        <cell id="N2A1E4">212 m</cell>
       </row>
       <row id="N2A1E6">
        <cell id="N2A1E7">Eislebij</cell>
        <cell id="N2A1E9">218 p</cell>
       </row>
       <row id="N2A1EB">
        <cell id="N2A1EC">Firſti in Lotharingia</cell>
        <cell id="N2A1EE">18 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1F0">
        <cell id="N2A1F1">Fribergi</cell>
        <cell id="N2A1F3">3 p. 25 p. 66 m. 111 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1F5">
        <cell id="N2A1F6">Gairi</cell>
        <cell id="N2A1F8">237 f.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1FA">
        <cell id="N2A1FB">Galeciæ</cell>
        <cell id="N2A1FD">25 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A1FF">
        <cell id="N2A200">Goſelariæ</cell>
        <cell id="N2A202">3 p. 25 f. 173 m. 214 p. 329 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A204">
        <cell id="N2A205">Hannibalis Bebelo dicta</cell>
        <cell id="N2A207">29 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A209">
        <cell id="N2A20A">Hiſpaniæ</cell>
        <cell id="N2A20C">20 m. 25 m. 80 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A20E">
        <cell id="N2A20F">in lulijs Alpibus</cell>
        <cell id="N2A211">254 f.</cell>
       </row>
       <row id="N2A213">
        <cell id="N2A214">Irbereſdorſi</cell>
        <cell id="N2A216">237 f.</cell>
       </row>
       <row id="N2A218">
        <cell id="N2A219">Laurei montis</cell>
        <cell id="N2A21B">20 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A21D">
        <cell id="N2A21E">Lemni</cell>
        <cell id="N2A220">22 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A222">
        <cell id="N2A223">Luſitanorum</cell>
        <cell id="N2A225">258 f. 297 m. 337 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A227">
        <cell id="N2A228">Marauiæ</cell>
        <cell id="N2A22A">255 f. 257 m. 385 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A22C">
        <cell id="N2A22D">Meliboci montis</cell>
        <cell id="N2A22F">86 f. 151 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A231">
        <cell id="N2A232">in Miſena Fribergi</cell>
        <cell id="N2A234">57 f. 63 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A236">
        <cell id="N2A237">Neuſolæ in Carpatho monte</cell>
        <cell id="N2A239">225 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A23B">
        <cell id="N2A23C">ad Planam Bohemiæ</cell>
        <cell id="N2A23E">173 f. 174 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A240">
        <cell id="N2A241">Polonorum</cell>
        <cell id="N2A243">280 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A245">
        <cell id="N2A246">Puteolorum</cell>
        <cell id="N2A248">400 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A24A">
        <cell id="N2A24B">in Rheticis Alpibus</cell>
        <cell id="N2A24D">254 f 438 f.</cell>
       </row>
       <row id="N2A24F">
        <cell id="N2A250">Saxonum qui
         <expan abbr="Gitelũ">Gitelum</expan>
         <expan abbr="habitãt">habitant</expan>
        </cell>
        <cell id="N2A25A">320 m</cell>
       </row>
       <row id="N2A25C">
        <cell id="N2A25D">Schemnicij</cell>
        <cell id="N2A25F">3 p. 151 m.</cell>
       </row>
       <row id="N2A261">
        <cell id="N2A262">Schlaccheualdi</cell>
        <cell id="N2A264">237 f.</cell>
       </row>
       <row id="N2A266">
        <cell id="N2A267">Snebergi</cell>
        <cell id="N2A269">18 p. 29 p. 63 p. 111 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A26B">
        <cell id="N2A26C">Thaſiorum</cell>
        <cell id="N2A26E">18 p. 66 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A270">
        <cell id="N2A271">Tauriſcorum</cell>
        <cell id="N2A273">215 f.</cell>
       </row>
       <row id="N2A275">
        <cell id="N2A276">Toringorum</cell>
        <cell id="N2A278">261 m</cell>
       </row>
       <row id="N2A27A">
        <cell id="N2A27B">Vallis loachimicæ</cell>
        <cell id="N2A27D">29 p. 63 p.</cell>
       </row>
       <row id="N2A27F">
        <cell id="N2A280">Veſtofaliæ</cell>
        <cell id="N2A282">212 m.</cell>
       </row>
      </table>
      <p id="N2A284" type="head">
       <s id="N2A286">FINIS.</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>