Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000568">
        <pb pagenum="114" xlink:href="010/01/122.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg141"/>
        <lb/>
       cèt aqua demerſa intra mercurium dicitur leuis, &
        <lb/>
       moueri ſursùm à principio intrinſeco, at ſi eadem̨
        <lb/>
       aqua intra oleum mergatur, dicetur iam grauis, noņ
        <lb/>
       leuis, & moueri deorsùm à principio interno. </s>
       <s id="s.000569">Hoc
        <lb/>
       verò duplicem ſenſum habere poteſt, aut dictæ duæ
        <lb/>
       contrariæ qualitates ſemper in eodem corpore aquæ
        <lb/>
       exiſtunt, & vigent, aut ſucceſſiuè modò vna, modò
        <lb/>
       altera in ea reperitur, ita vt aqua in fundo hydrar­
        <lb/>
       gyri poſita ſit reuera leuis, & nullo pacto grauis, &
        <lb/>
       è contià, quando eadem aqua in oleo demergitur,
        <lb/>
       hìc grauitatem habeat, & nullam prorsùs
        <expan abbr="leuitatẽ">leuitatem</expan>
       ,
        <lb/>
       itaut remaneat ſopita, & extincta leuitas illa, quæ
        <lb/>
       tanta efficacia
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       ſursùm impellebat à fundo mer­
        <lb/>
       curij, igitur in primo ſenſu retinere aqua deberet
        <lb/>
       perpetuò duas contrarias qualitates, ſcilicèt leuita­
        <lb/>
       tem, & grauitatem eodem modo, ac dicuntur mixta
        <lb/>
       participare ex qualitatibus extremis, calido nempè,
        <lb/>
       & frigido, & veluti colores medij nigre dinem, at­
        <lb/>
       que albedinem participare
        <expan abbr="censẽtur">censentur</expan>
       , igitur dici de­
        <lb/>
       beret, quod in igne prorsùs, & abſolutè leui qua­
        <lb/>
       tuor integri gradus leuitatis reperiuntur, & ſimili­
        <lb/>
       tèr in ipſa terra exiſtunt quatuor gradus grauitatis,
        <lb/>
       at aer habebit tres gradus leuitatis, & vnicum gra­
        <lb/>
       dum ponderoſitatis, ſic aqua vnicum gradum lèui­
        <lb/>
       tatis, & tres grauitatis haberet, &
        <expan abbr="tãdèm">tandèm</expan>
       aliud cor­
        <lb/>
       pus medium inter aerem, & aquam, veluti forſan
        <lb/>
       eſt ſpiritus vini, habere poſſet duos gradus leuitatis,
        <lb/>
       & duos alios gradus grauitatis.</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>