Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
111
111
112
112
113
113
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119
120
120
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000491">
        <pb pagenum="101" xlink:href="010/01/109.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg120"/>
        <lb/>
       igitur illa ſomniata inimicitia non erit cauſa prædi­
        <lb/>
       ctæ inæqualitatis motus, ſed mechanica, & naturalis
        <lb/>
       neceſſitas, qua maximum pondus hydrargyrj impe­
        <lb/>
       tuoſiore motu exprimit, & impellit ſursùm conten­
        <lb/>
       tum vas vitreum, vel veſica, quàm impellere aquą
        <lb/>
       queat ſuo minori pondere. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000492">
        <margin.target id="marg117"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000493">
        <margin.target id="marg118"/>
       Recurrunt
        <lb/>
       aduerſarij ad
        <lb/>
       maiorem
        <expan abbr="inimicitiã">ini
         <lb/>
        micitiam</expan>
        <expan abbr="quã">quam</expan>
        <lb/>
       habet
        <expan abbr="lignũ">lignum</expan>
       ,
        <lb/>
       ſeu aer cum
        <lb/>
       hydrargyro,
        <lb/>
       quàm cum
        <lb/>
       aqua, vt de­
        <lb/>
       ducant cele­
        <lb/>
       riùs lignum
        <lb/>
       fugere mer­
        <lb/>
       curium,
        <expan abbr="quã">quam</expan>
        <lb/>
        <expan abbr="aquã">aquam</expan>
       debere.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000494">
        <margin.target id="marg119"/>
       Sed reijci­
        <lb/>
       tur.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000495">
        <margin.target id="marg120"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000496">Id ipſum alijs exemplis confirmari poſſet, ſi nimi­
        <lb/>
       rum ſumatur oleum à frigore condenſatum, & gla­
        <lb/>
       ciatum, cuius temperies, & natura potiùs grauiori
        <lb/>
       mercurio, vel oleo tartari aſſimilatur, & è contrą
        <lb/>
       contrariam naturam, & diuerſam haberet ab ipſą
        <lb/>
       aqua, & ſic oleum prædictum ob amicitiam lento
        <lb/>
       motu aſcendere deberet per hydrargyrum, aut per
        <lb/>
       oleum tartari. </s>
       <s id="s.000497">Sed celerrimè in aqua currere debe­
        <lb/>
       ret, vtpotè oleo contraria. </s>
       <s id="s.000498">Similitèr calx in veſica
        <expan abbr="cõ-tenta">con­
         <lb/>
        tenta</expan>
       aquę forti ſimillima eſt ob
        <expan abbr="caliditatẽ">caliditatem</expan>
       , & acredi­
        <lb/>
       nem ambarum, & è contrà ſummè contraria erit
        <expan abbr="cõ-muni">con­
         <lb/>
        muni</expan>
       aquæ, & nihilominùs in illa velociſſimè aſcen­
        <lb/>
       dit, in hac tardè. </s>
       <s id="s.000499">Similitèr ſumi poſſent vaſcula ex
        <lb/>
       cera, aut bitumine, quæ repleri poſſent puluere, ſpi­
        <lb/>
       ritu, oleo, vel vino, vel alijs innumeris rebus, quæ
        <lb/>
       ſemper aſcendent velociſſimè in fluidis grauioribus,
        <lb/>
       vt ſunt aquæ regiæ, licèt in ſumma caliditate, & acre­
        <lb/>
       dine ſalina conueniant, & è contra languido, & tar­
        <lb/>
       do motu in fluidis
        <expan abbr="cõtrariæ">contrariæ</expan>
       naturæ aſcendunt, dum­
        <lb/>
       modò minùs grauia ſint. </s>
       <s id="s.000500">Quaproptèr verum non eſt
        <lb/>
       ob inimicitiam, & contrarietatem veſicam aeream̨
        <lb/>
       velociſſimè à mercurio fugere, & languido motu ex­
        <lb/>
       currere per aquam ei ſimilem, ſed potiùs ob mecha-</s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>