Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
241
241
242
242
243
243
244
244
245
245
246
246
247
247
248
248
249
249
250
250
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001642">
        <pb pagenum="313" xlink:href="010/01/321.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg423"/>
        <lb/>
       poteſt commoueri, & ſic repetitis conuolutionibus
        <lb/>
       ſursùm, & deorsùm ſecum tranſportare valet minu­
        <lb/>
       tiſſimas ſalis particulas, & hoc citiùs conſequitur ſi
        <lb/>
       agitatio
        <expan abbr="vehemẽs">vehemens</expan>
       fuerit facta, nimirùm ab impellen­
        <lb/>
       te externo, vel ab ignis vehementia per vitri poroſi­
        <lb/>
       tates penetrante, & per aquam aſcendente; tameņ
        <lb/>
       quando in fiſtula anguſta, & alta non æquè commo­
        <lb/>
       dè, & facilè aqua agitari, vel ſemèl incepta agitatio­
        <lb/>
       ne promoueri non poteſt, tunc ſalis particulæ non a­
        <lb/>
       ſcendunt vſque ad
        <expan abbr="ſupremã">ſupremam</expan>
       aquæ ſummitatem, quia
        <lb/>
       nimirùm, licèt aqua æquilibrata à qualibet vi motiua
        <lb/>
       moueri, & impelli poſſit, nihilominùs quando agita­
        <lb/>
       tio non eſt vehemens, & copioſa, citò extinguitur,
        <expan abbr="">cum</expan>
        <lb/>
       reliqua moles aquæ ſuprema non impulſa ob ſui na­
        <lb/>
       turalem inertiam, & aliqualem viſcoſitatem violen­
        <lb/>
       tiæ motus aliquo pacto reſiſtat, proindeque impreſ­
        <lb/>
       ſus motus in infimis aquæ particulis citò retardatur,
        <lb/>
       extinguitur que à reliquis aquę partibus in quiete
        <expan abbr="cõ-ſtitutis">con­
         <lb/>
        ſtitutis</expan>
       , & hac de cauſa motus debilis in fundo factus
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg424"/>
        <lb/>
       propagari vſque ad vaſis ſummitatem non poteſt. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001643">
        <margin.target id="marg423"/>
       Cap. 7. dę
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.</s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001644">
        <margin.target id="marg424"/>
       Fermenta­
        <lb/>
       tiones, & ex­
        <lb/>
       tractiones
        <lb/>
       chymicæ abſ­
        <lb/>
       que motu
        <lb/>
       fluidi men­
        <lb/>
       ſtrui fieri ne­
        <lb/>
       queunt; at du­
        <lb/>
       bitatu an
        <lb/>
       motus, qui in
        <lb/>
       fermentatio­
        <lb/>
       ne obſerua­
        <lb/>
       tur, ſit cauſa
        <lb/>
       vel effectus
        <lb/>
       fermentatio­
        <lb/>
       nis.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001645">Inſuper, quòd prædictæ
        <expan abbr="fermẽtationes">fermentationes</expan>
       , & tinctu­
        <lb/>
       ræ extractionum chymicarum
        <expan abbr="fierinõ">fieri non</expan>
       poſſint abſque
        <lb/>
       motu, & agitatione fluidi menſtrui,
        <expan abbr="cõceditur">conceditur</expan>
       , vt cer­
        <lb/>
       tum, & euidens, ſed dubitatur controuertiturque,
        <lb/>
       an motus, qui in fermentatione obſeruatur, ſit cau­
        <lb/>
       ſa, vel effectus eiuſdem fermentationis, ſcilicèt aņ
        <lb/>
       motus ille antecedenter ſit proprius fluidi corporis,
        <lb/>
       & fluiditatem conſtituat, ſitque cauſa effectiua fer­
        <lb/>
       mentationis, an è contrà diſſolutio ſalium, & reliquæ </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>