Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001670">
        <pb pagenum="319" xlink:href="010/01/327.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg431"/>
        <lb/>
       nebantur, commouetur. </s>
       <s id="s.001671">Non eſt poſtea difficile à ve­
        <lb/>
       hementiori impetu, & motu ipſis aquæ minimas ſa­
        <lb/>
       lis particulas ad loca remotiora diſpergi, atque
        <expan abbr="trãs-ferri">trans­
         <lb/>
        ferri</expan>
       , quæ ſuo ſapore acri ferè vniuerſam aquam va­
        <lb/>
       ſis ampli inficiant. </s>
       <s id="s.001672">Et hic quoque conſtat vniuerſam
        <lb/>
       hanc operationem fermentatiuam non
        <expan abbr="pẽdere">pendere</expan>
       ab in­
        <lb/>
       teſtina motione partium aquæ fluxibilitatis conſtitu­
        <lb/>
       tiua, ſed à ſimplici aquæ grauitate legibus mechani­
        <lb/>
       cis operante, vt dictum eſt.
        <lb/>
        <arrow.to.target n="marg432"/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001673">
        <margin.target id="marg431"/>
        <lb/>
       Cap. 7. dę
        <lb/>
       natura flui­
        <lb/>
       ditatis.
        <lb/>
       </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001674">
        <margin.target id="marg432"/>
        <lb/>
       Ex hac do­
        <lb/>
       ctrina ſequi
        <lb/>
       videtur,
        <lb/>
       quod
        <expan abbr="cõple-ta">comple­
         <lb/>
        ta</expan>
       diſſolutio­
        <lb/>
       ne ſalis, eius
        <lb/>
       particulæ, vt
        <lb/>
       graues ad
        <expan abbr="fũ-dum">fun­
         <lb/>
        dum</expan>
       vaſis ca­
        <lb/>
       derent; & ſic
        <lb/>
       aqua dulcis­
        <lb/>
       redderetur,
        <lb/>
       quod eſt fal­
        <lb/>
       ſum.
        <lb/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001675">Sed hìc difficultas oritur, ſi verum eſſet; quòd à vi
        <lb/>
       grauitatis aqua intra poros ſalium inſinuata
        <expan abbr="impetũ">impetum</expan>
        <lb/>
       acquireret, & ſic ſalia diſſolueret, & feruorem crea­
        <lb/>
       ret, ergò poſtquam ſemel completa eſſet diſſolutio
        <lb/>
       ſalis, & extinctus feruor ebullitioque, redacta eſſet
        <lb/>
       aqua ſapida ad exactam tranquillitatem, non poſſent
        <lb/>
       ſalis particulæ grauiores ſpecie ipſa aqua ſuſpenſæ
        <lb/>
       retineri in ipſamet aqua, ſed ſponte ſua ſaltem tar­
        <lb/>
       diori motu ad fundum vaſis deciderent, proindeque
        <lb/>
       aqua ſuprema dulcis omninò remaneret, quod eſt
        <lb/>
       falſum, igitur dicendum quòd non ab impetu fer­
        <lb/>
       mentationis dependente à vi grauitatis fluidi parti­
        <lb/>
       culæ ſalis diſperguntur, ſed potiùs ab inteſtina, & na­
        <lb/>
       turali partium aquæ agitatione, fluiditatemque eius
        <lb/>
        <expan abbr="conſtituẽte">conſtituente</expan>
       perpetuò nouis ictibus, & impulſionibus
        <lb/>
       ſalis particulæ retinentur natantes intrà aquæ ſub­
        <lb/>
       ſtantiam. </s>
      </p>
      <figure id="id.010.01.327.1.jpg" xlink:href="010/01/327/1.jpg" number="116"/>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>