Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
461
461
462
462
463
463
464
464
465
465
466
466
467
467
468
468
469
469
470
470
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.003050">
        <pb xlink:href="010/01/576.jpg"/>
        <lb/>
        <emph type="italics"/>
       rint; pariter ad inuicem
        <expan abbr="accedẽt">accedent</expan>
       .
        <emph.end type="italics"/>
        <lb/>
       408. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003051">
        <emph type="italics"/>
       Si verò arginum alter depreſſus,
        <lb/>
       reliquus verò ſupra aquæ libel­
        <lb/>
       lam eleuatus fuerit, laminæ ab
        <lb/>
       inuicem recedent.
        <emph.end type="italics"/>
       410. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003052">
        <emph type="italics"/>
       Incidenter propoſitiones aliquę hy­
        <lb/>
       drostaticæ perpenduntur
        <emph.end type="italics"/>
       413.
        <lb/>
        <emph type="italics"/>
       vſq: ad
        <emph.end type="italics"/>
       417. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003053">
        <emph type="italics"/>
       Agens naturale ni ſi moueatur, at­
        <lb/>
       trahere non poteſt aliud corpus
        <lb/>
       fune, vel vncino ſibi non alliga­
        <lb/>
       tum.
        <emph.end type="italics"/>
       264. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003054">
        <emph type="italics"/>
       Et rationibus in contrarium ad­
        <lb/>
       ductis ſatisfit.
        <emph.end type="italics"/>
       266. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003055">
        <emph type="italics"/>
       Corpora, quæ attrahi videntur, aut
        <lb/>
       ſponte, aut vi externa
        <expan abbr="impellũ-tur">impellun­
         <lb/>
        tur</expan>
       .
        <emph.end type="italics"/>
       268. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003056">
        <emph type="italics"/>
        <expan abbr="">non</expan>
        <expan abbr="attrabũtur">attrahuntur</expan>
       carnes, & humores
        <lb/>
       à cucurbitulis, ſed ceſſante in
        <lb/>
       vna parte aeris compresſionę
        <lb/>
       ibidem impelli debent.
        <emph.end type="italics"/>
       272. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003057">
        <emph type="italics"/>
       Idip ſum pluribus experimentis
        <expan abbr="cõ-firmatur">con­
         <lb/>
        firmatur</expan>
       .
        <emph.end type="italics"/>
       273. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003058">
        <emph type="italics"/>
       Et hìc ſen ſus decipitur, cùm putat
        <lb/>
       cutim attrahi,
        <expan abbr="">cum</expan>
       ab aere expri­
        <lb/>
       matur.
        <emph.end type="italics"/>
       275. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003059">
        <emph type="italics"/>
       Duobus experimentis
        <expan abbr="attractionẽ">attractionem</expan>
        <lb/>
       con firmantibus reſpondetur.
        <emph.end type="italics"/>
        <lb/>
       277.
        <emph type="italics"/>
       vſque ad
        <emph.end type="italics"/>
       284. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003060">
        <emph type="italics"/>
       Æquilibrata corpora ideo quie­
        <lb/>
       ſcunt, quia grauitant.
        <emph.end type="italics"/>
       55. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003061">
        <emph type="italics"/>
       Centrum grauitatis fluidi in ſi­
        <lb/>
       phone viam parabolicam quan­
        <lb/>
       do deſcribit.
        <emph.end type="italics"/>
       13.
        <lb/>
       </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003062">
        <emph type="italics"/>
       Corpora terrena extra ſua natu­
        <lb/>
       ralia loca dum mouentur
        <expan abbr="nullã">nullam</expan>
        <lb/>
       grauitatem exercent.
        <emph.end type="italics"/>
       51. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003063">
        <emph type="italics"/>
       Corpus ſubstantiale componi non
        <lb/>
       potest ex in finitis punctis indi
        <lb/>
       uiduis.
        <emph.end type="italics"/>
       186. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003064">
        <emph type="italics"/>
       Corporum minutisſimæ particulæ
        <lb/>
       inter ſe diuiſæ, & quieſcentes
        <lb/>
       duritiem non efficiunt.
        <emph.end type="italics"/>
       302. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003065">
        <emph type="italics"/>
       Argumenta contraria reijciun­
        <lb/>
       tur.
        <emph.end type="italics"/>
       304. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003066">
        <emph type="italics"/>
       In fistulis, quibus velocitatibus a­
        <lb/>
       qua defluat.
        <emph.end type="italics"/>
       453.
        <emph type="italics"/>
       vſque ad
        <emph.end type="italics"/>
       464. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003067">
        <emph type="italics"/>
       De fluiditatis natura.c.
        <emph.end type="italics"/>
       7. 285. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003068">
        <emph type="italics"/>
       Fluidum cum ſolido demerſo
        <expan abbr="librã">libram</expan>
        <lb/>
       constituit, cuius centrum gra­
        <lb/>
       uitatis ſemper deſcendit.
        <emph.end type="italics"/>
       25. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003069">
        <emph type="italics"/>
       Per lineam curuam parabolicam,
        <lb/>
       quando ſolidi pars demerſa eſt.
        <emph.end type="italics"/>
        <lb/>
       29. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003070">
        <emph type="italics"/>
       Fluidi in fluido, cui non miſcetur
        <lb/>
       translati, pars eius anterior tu­
        <lb/>
       mida fiet.
        <emph.end type="italics"/>
       145. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003071">
        <emph type="italics"/>
       Quod ſi violenter ab ambientę
        <lb/>
       fluido exprimatur posterior e­
        <lb/>
       ius pars caua erit.
        <emph.end type="italics"/>
       148. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003072">
        <emph type="italics"/>
       Et ſi ſponte feratur posterior eius
        <lb/>
       pars conuexa erit.
        <emph.end type="italics"/>
       151.154. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003073">
        <emph type="italics"/>
       Fluidi corporis partes inter ſe di­
        <lb/>
       uiſæ eße debent.
        <emph.end type="italics"/>
       293. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003074">
        <emph type="italics"/>
       Et minimæ fluidi partes non ſunt
        <lb/>
       fluidæ.
        <emph.end type="italics"/>
       294.
        <emph type="italics"/>
       vſque ad
        <emph.end type="italics"/>
       299. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003075">
        <emph type="italics"/>
       Per accidens fluiditatem creat
        <expan abbr="cõ-motio">conm
         <lb/>
        motio</expan>
        <expan abbr="partiũ">partium</expan>
       metalli fu ſi.
        <emph.end type="italics"/>
       307. </s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.003076">
        <emph type="italics"/>
       In fluidis requiritur grauitas, vt
        <emph.end type="italics"/>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>