Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

List of thumbnails

< >
481
481
482
482
483
483
484
484
485
485
486
486
487
487
488
488
489
489
490
490
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.002461">
        <pb pagenum="466" xlink:href="010/01/474.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg636"/>
        <lb/>
       currit ad replendum ſpatium derelictum, ſcilicèt
        <expan abbr="">dum</expan>
        <lb/>
        <expan abbr="lignũ">lignum</expan>
       ab AD vſque ad KL mouetur expellit è ſupre­
        <lb/>
       mo loco cylindrum aqueum AKLD, hæc verò aqua
        <lb/>
       antecedentem vrgendo fertur ad replendum
        <expan abbr="ſpatiũ">ſpatium</expan>
        <lb/>
       derelictum à baſi BC, non ſecùs ac in rota ſolida, vel
        <lb/>
       in ſiphone circulari contingit. </s>
       <s id="s.002462">at aqua AKLD diſce­
        <lb/>
       dit è ſupremo loco certa, ac determinata velocitate,
        <lb/>
       ea ſcilicèt, qua cylindrus AC aſcendit: ergò quando
        <lb/>
       eadem aqua tranſportatur lateralitèr deorsùm ab A
        <lb/>
       G versùs FB
        <expan abbr="">non</expan>
       videtur ferri debere minori, aut ma­
        <lb/>
       iori velocitate, quam priùs conceperat, poſſidebat­
        <lb/>
       que in ſuo diſceſſu è ſupremo loco KD, cum non im­
        <lb/>
       pediatur, nec impellatur à collaterali aqua vaſis æ­
        <lb/>
       quilibrata, neque à ſubiecta, quæ ſponte ſua virtu­
        <lb/>
       te exceſſus ſui momenti in ipſo ſiphone defluit. </s>
       <s id="s.002463">Si igi­
        <lb/>
       tur eodem tempore fluidum, & ſolidum ęqualia ſpa­
        <lb/>
       tia percurrunt in ſiphone illud ſursùm aſcendendo,
        <lb/>
       hoc verò deorsùm deſcendendo, erunt profectò æ­
        <lb/>
       qualia inter ſe, hoc enim minimè verificari poſſet ni­
        <lb/>
       ſi ſiphonis canales eſſent æquales, & æ què ampli, vn­
        <lb/>
       de deducitur, quod orificia ſiphonum ſolidi nempè,
        <lb/>
       & fluidi, ſcilicèt amplitudo aquæ fluentis ſit æqualis
        <lb/>
       amplitudini ſolidi eleuati. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.002464">
        <margin.target id="marg636"/>
       Cap. 11. gra­
        <lb/>
       uia in fluido
        <lb/>
       velocitati­
        <lb/>
       bus inæqua­
        <lb/>
       libus ferri
        <lb/>
       debere.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.002465">Vt verò fulcimentum prædicti ſiphonis reperiatur,
        <lb/>
       concipi debet radius phyſicus aquæ excurrentis, &
        <lb/>
       cylindri ſolidi FE, & in loco eius intermedio B di­
        <lb/>
       ſtinguens aquam à ligno cadet fulcimentum prædi­
        <lb/>
       ctæ libræ, quia ſcilicèt ſuper baſes æquales BE, & FB
        <lb/>
       inſiſtunt moles æquales ligni nempè BEQA, & aquæ </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>