Archimedes; Eutocius Ascalonius; Wallis, John, Archimedous tou Surakousiou Psammítes kai Kúklou métresis : Eutokiou Askalonitou, eis autem hupomnema, 1676
< >
< >

Thumbnail display

  • Rows
  • Columns
  • Thumbnail size