Source Information

Schreck, Johann Terrenz; Wang Zheng, Yuan xi qi qi tu shuo lu zui, 1830

Digitized copy: Chinese Academy of Sciences, Institute for the History of Natural Sciences
Digitized by: Formax Beijing
Copyright: (images) Chinese Academy of Sciences, Institute for the History of Natural Sciences
Copyright: (text) Max Planck Institute for the History of Science
Close window