Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[Figure 21]
[Figure 22]
[Figure 23]
[Figure 24]
[Figure 25]
[Figure 26]
[Figure 27]
[Figure 28]
[Figure 29]
[Figure 30]
[Figure 31]
[Figure 32]
[Figure 33]
[Figure 34]
[Figure 35]
[Figure 36]
[Figure 37]
[Figure 38]
[Figure 39]
[Figure 40]
[Figure 41]
[Figure 42]
[Figure 43]
[Figure 44]
[Figure 45]
[Figure 46]
[Figure 47]
[Figure 48]
[Figure 49]
[Figure 50]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.000430">
        <pb pagenum="89" xlink:href="010/01/097.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg101"/>
        <lb/>
       ſa hæc motio naturalis cenſebitur, eò quòd pendet à
        <lb/>
       ſuo intrinſeco principio grauitatis; ſed noſtquam̨
        <lb/>
       pila terræ centrum attingit profectò
        <expan abbr="ibinõ">ibi non</expan>
       quieſcet;
        <lb/>
       nam impetus in præcedenti deſcenſu acquiſitus pi­
        <lb/>
       lam tranſportabit vltra centrum, excurretque versùs
        <lb/>
       Antipodas. </s>
       <s id="s.000431">modò in hoc excurſu cùm pila à centro
        <lb/>
       terræ recedat, procùl dubio ſurſum
        <expan abbr="aſcẽdet">aſcendet</expan>
       vocatur­
        <lb/>
       que prædictus aſcenſus violentus motus, & contrą
        <lb/>
       eius naturam, & tamen ab operatione naturali de­
        <lb/>
       ſcenſus dependet. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.000432">
        <margin.target id="marg101"/>
       Cap. 4. poſi­
        <lb/>
       tiuam leui­
        <lb/>
       tatem noņ
        <lb/>
       dari.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.000433">Idipſum alijs exemplis, quæ facilè poſſunt expe­
        <lb/>
       riri, confirmari poteſt. </s>
      </p>
      <figure id="id.010.01.097.1.jpg" xlink:href="010/01/097/1.jpg" number="38"/>
      <p type="main">
       <s id="s.000434">Sit vas aqua plenum RSXV & ha­
        <lb/>
       beatur quoque cylindrus ligneus
        <lb/>
       EF, qui in aqua demerſus non de­
        <lb/>
       mergetur integrè infra ſupremam li­
        <lb/>
       bellam aquæ RS, ſed remanebit ali­
        <lb/>
       qua eius pars GE eminens ſuprą
        <lb/>
       aquæ libellam, propterea quòd li­
        <lb/>
       gnum minùs graue eſt ſpecie, quàm
        <lb/>
       ipſa aqua, (vt Archimedes ait.)
        <lb/>
       Si poſtea eumdem ligneum cylindrum extra aquam̨
        <lb/>
       ſubleuauero vſque ad ſitum AB, & hinc liberè eum
        <lb/>
       deſcendere permittam, is profectò non conſiſtet, ne­
        <lb/>
       què quieſcet in ſitu EF,
        <expan abbr="">nam</expan>
       impetus acquiſitus in de­
        <lb/>
       ſcenſu per aerem profundiùs infra aquæ libellam̨
        <lb/>
       motu violento cylindrum immittet vſque ad ſitum̨
        <lb/>
       CD & hinc denuò aſcendendo tranſgreſſo ſitu æqui­
        <lb/>
       librij EF reſiliet omninò extra aquam propè ſitum̨ </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>