Borelli, Giovanni Alfonso, De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, 1670

Table of figures

< >
[Figure 101]
[Figure 102]
[Figure 103]
[Figure 104]
[Figure 105]
[Figure 106]
[Figure 107]
[Figure 108]
[Figure 109]
[Figure 110]
[Figure 111]
[Figure 112]
[Figure 113]
[Figure 114]
[Figure 115]
[Figure 116]
[Figure 117]
[Figure 118]
[Figure 119]
[Figure 120]
[Figure 121]
[Figure 122]
[Figure 123]
[Figure 124]
[Figure 125]
[Figure 126]
[Figure 127]
[Figure 128]
[Figure 129]
[Figure 130]
< >
page |< < of 579 > >|
  <archimedes>
   <text>
    <body>
     <chap>
      <p type="main">
       <s id="s.001810">
        <pb pagenum="341" xlink:href="010/01/349.jpg"/>
        <arrow.to.target n="marg461"/>
        <lb/>
       talis vis motiua in eodem corpore homogeneo aquæ
        <lb/>
       non ſemper eiuſdem gradus, niſi cùm partes exter­
        <lb/>
       næ à centro terræ æquè recedunt. </s>
      </p>
      <p type="margin">
       <s id="s.001811">
        <margin.target id="marg461"/>
       Cap. 8. cur
        <lb/>
       exiguæ aquæ
        <lb/>
       guttæ ſupra
        <lb/>
        <expan abbr="libellã">libellam</expan>
       aquæ
        <lb/>
       aſcendunt.</s>
      </p>
      <p type="main">
       <s id="s.001812">Sit ergo punctum E centrum globi terraquei, &
        <lb/>
       ſupponamus aquam ABCD inæqualitèr diſtare à
        <expan abbr="cẽ-tro">cen­
         <lb/>
        tro</expan>
       E, ſcilicèt à vi externa, v. g. ſit eleuatus mons a­
        <lb/>
       queus MAK ſupra reliquam eius ſuperficiem ſphæri­
        <lb/>
       cam BCD. & ſiquidem vis
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.349.1.jpg" xlink:href="010/01/349/1.jpg" number="118"/>
        <lb/>
       motiua deorsùm | impellens
        <lb/>
       versùs centrum E eſſet
        <expan abbr="eiuſ-dẽ">eiuſ­
         <lb/>
        dem</expan>
       energiæ in aqua A, atque
        <lb/>
       in B, non poſſet deprimi ſu­
        <lb/>
       prema aqua A deorsùm, ex­
        <lb/>
       pellendo, & ſuperando
        <expan abbr="reſi-ſtentiã">reſi­
         <lb/>
        ſtentiam</expan>
       aquæ B, vel D, quia
        <lb/>
       nimirùm potentia æqualis in
        <lb/>
        <expan abbr="æqualẽ">æqualem</expan>
       minimè agere poteſt. </s>
       <s id="s.001813">Neceſsè ergò eſt vt aqua
        <lb/>
       eleuata MAK maiorem vim
        <expan abbr="compreſſiuã">compreſſiuam</expan>
       habeat,
        <expan abbr="quã">quam</expan>
        <lb/>
       aqua B: eſtque hoc euidentiſſimum, quia moles aquæ
        <lb/>
       EA, quæ altior, copioſior, & ideò grauior eſt, ſupera­
        <lb/>
       bit reſiſtentiam minùs eleuatæ aquæ EB, & minoris
        <lb/>
       molis; Igitur vera cauſa, quare elementum aquæ cir­
        <lb/>
       ca centrum terræ ſphæricè contornatur, eſt, quia par­
        <lb/>
       tes aquæ cum reliquis continuatæ magis à centro
        <lb/>
       terræ eleuatæ, maiorem vim compreſſiuam habent,
        <lb/>
       quàm alię partes minùs à prædicto centro
        <expan abbr="recedẽtes">recedentes</expan>
       .
        <lb/>
        <figure id="id.010.01.349.2.jpg" xlink:href="010/01/349/2.jpg" number="119"/>
       </s>
      </p>
     </chap>
    </body>
   </text>
  </archimedes>